સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 10 July 2018

Educational Award Scheme - શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજનાનુ અરજી ફોર્મ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો - રોકડ પુરસ્કાર : ધોરણ-૧૦ રૂ. ૨૦૦૦/- , ધોરણ-૧૨ રૂ. ૪૦૦૦/- :- Shramyogi Pravasan Yojana - ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર દેશમાં ૬,૦૦૦ કિલોમીટરની મર્યાદામાં ફેમીલી સાથે પ્રવાસ કંપનીમાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓને ગ્રુપ પ્રવાસની પણ સગવડતા. - એક રાત્રી રોકાણ માટે વ્યકિત દીઠ રૂ|.૩૦૦/-ની મર્યાદામાં આર્થિક સહાય. ગુજરાત બહાર પ્રવાસ દરમ્યાન એક રાત્રી રોકાણ માટે વ્યકિત દીઠ રૂ|.૫,૦૦/-ની મર્યાદામાં આર્થિક સહાય. :- ગજુ રાત લેબર વેલ્ફેર ફંડ :- Mobile Medical Van - હાલમાં અમદાવાદ, મહેસાણા, વડોદરા, અંકલેશ્વર, સુરત, વાપી, ગાંધીધામ અને રાજકોટ ખાતેના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો માટે મેડિકલ વાન કાર્યરત છે. - લેબોરેટરી તપાસ - ડાયાબીટીસ, મલેરીયા, પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ, બ્લડ કાઉન્ટ, હિમોગ્લોબીન વિગેરેની ચકાસણી જરૂરીયાત મુજબ વિના મુલ્યે દવાઓ પુરી પાડવી - Welfare schemes For Gujarat Labour Welfare Board

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Special Offer Holy Tally Mobile App


Offer Time :- 09 July 2018 & 30 August 2018
Tally App
 1100 + GST 1 Year
 3400 + GST 3 Year + 1 Year (Total 4 Year)
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135Educational Award Scheme

 • ગુજરાત શ્રમયોગી બોર્ડ દ્વારા જે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવે છે તે અંતર્ગત શ્રમયોગીઓના બાળકોને ભણવામાં ઉત્સાહ ઉમંગ વધે અને તે થકી ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે તે માટે પ્રોત્સાહન આપવા શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના અમલમાં મુકેલ છે.
 • શ્રમયોગીઓના બાળકો ધોરણ ૧૦ તથા ધોરણ ૧૨ માં ૭૦ કે તેથી વધુ પર્સંટાઇલથી ઉત્તિર્ણ થયેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના

રોકડ પુરસ્કાર :


 • ધોરણ-૧૦ રૂ. ૨૦૦૦/-
 • ધોરણ-૧૨ રૂ. ૪૦૦૦/-

શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજનાનુ અરજી ફોર્મ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો


Download PDF Click Here STD 10 :- https://www.glwb.gujarat.gov.in/images/glwb/pdf/eas-10th-2018.pdf

Download PDF Click Here STD 12 :- https://www.glwb.gujarat.gov.in/images/glwb/pdf/eas-12th-2018.pdfસામાન્ય શરતો 1. િર્ષ ૨૦૧૮ માું ધોરણ - ૧૨ બોડષની િરીક્ષામા ઉતીણષ ર્થયેલ અને જેમાું ૭૦ કે િધુિસન્ષ ટાઇલ મળે િનાર વિદ્યાર્થીઓને રૂ .૪,૦૦૦=૦૦ શૈક્ષણીક પરુસ્કાર. 2. આ યોજનાનો લાભ ગજુ રાત રાજ્યમાું આિલે કારખાના/સ ુંસ્ર્થામાું કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાળકોને જ આિિામાું આિશે. 3. વિદ્યાર્થીઓના િાલી જે કારખાના/ સ ુંસ્ર્થામાું કામ કરતા હોય તેમના દ્વારા સબ ુંવધત િાલીનો છેલ્લા એક િર્નષ ો લબે ર િલ્ેફેર ફુંડ અત્રેની કચેરી ખાતે ભરિામાું આિતો હોય તેમના બાળકો/વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળિાિાત્ર ર્થશે. 4. અધરુા દસ્તાિેજ/અધરુી વિગત/ખોટી વિગતે ે /વનયત સમય મયાષદા બાદ મળેલ અરજી િત્રક દફ્તરે કરિામાું આિશ.ે 5. કચેરીનો વનણષય આખરી ગણાશે. ન્યાય ક્ષેત્ર અમદાિાદ રહશે .ે 6. માકષશીટમાું દશાષિેલ વિદ્યાર્થીના નામનો જ ચેક આિિામાું આિશે. બીર્ાણ: (A) માકષશીટની નકલ સ્િયું પ્રમાણીત કરી બીડિાની રહશે .ે (B) વિદ્યાર્થીના બકેં િાસબકુના પ્રર્થમ િાનાની ઝરેોક્ષ (C) શ્રમયોગીના આધાર કાડષની નકલ (D) વિદ્યાર્થી ઓળખ પરુાિા (અનક્રુમ ન.ું ૭ મજુ બ કોઈિણ એક) ની નકલ

Source :-https://www.glwb.gujarat.gov.in/educational-award-scheme.htm


Shramyogi Pravasan Yojana

 • શ્રમયોગીઓ અને તેમના આશ્રિતોને ધાર્મિક તથા જોવાલાયક સ્થળોએ પ્રયાસ પર્યટનો ધ્વારા જીવનમાં આનંદ ઉલ્લાસ અને કાર્યદક્ષતામાં વધારો થાય તે માટેની યોજના.
 • ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર દેશમાં ૬,૦૦૦ કિલોમીટરની મર્યાદામાં ફેમીલી સાથે પ્રવાસ કંપનીમાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓને ગ્રુપ પ્રવાસની પણ સગવડતા.
 • પ્રવાસ સ્થળે જવા અને પરત આવતા થયેલ વાહન ભાડાની ચૂકવણી (એસ.ટી./રેલ્વે ભાડાની મર્યાદામાં)
 • એક રાત્રી રોકાણ માટે વ્યકિત દીઠ રૂ|.૩૦૦/-ની મર્યાદામાં આર્થિક સહાય. ગુજરાત બહાર પ્રવાસ દરમ્યાન એક રાત્રી રોકાણ માટે વ્યકિત દીઠ રૂ|.૫,૦૦/-ની મર્યાદામાં આર્થિક સહાય.
Download PDF Click Here :- https://www.glwb.gujarat.gov.in/images/glwb/pdf/shramyogi-pravasan-yojana-2018.pdf

Source :-https://www.glwb.gujarat.gov.in/shramyogi-pravasan-yojana.htm

ગજુ રાત લેબર વેલ્ફેર ફંડ

Download PDF Click Here :- https://www.glwb.gujarat.gov.in/images/glwb/pdf/tcp-scheme.pdf

Source :-https://www.glwb.gujarat.gov.in/images/glwb/pdf/tcp-scheme.pdfMobile Medical Van

 • ઔધોગિક વિસ્તારો/ વસાહતોમાં શ્રમયોગીઓ અને તેમના આશ્રિતોના આરોગ્યની જાળવણી તથા સુખાકારી માટે વિના મુલ્યે તબીબી તપાસ અને પ્રાથમિક તબીબી સારવારની સુવિધા
 • મોબાઇલ મેડિકલ વાન પુર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ ઔદ્યોગિક વિસ્તારો/ વસાહતોમાં જઇ સારવાર
 • મોબાઇલ વાનમાં ડૉક્ટર, પેરા મેડિકલ, ફાર્માસીસ્ટ, પરિચારીકા, નિષ્ણાત સ્ટાફ દ્વારા તબીબી સારવાર સુવિધા
 • હાલ માં કુલ ૮ મેડિકલ વાન દ્વારા સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી રહી છે.
 • હાલમાં અમદાવાદ, મહેસાણા, વડોદરા, અંકલેશ્વર, સુરત, વાપી, ગાંધીધામ અને રાજકોટ ખાતેના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો માટે મેડિકલ વાન કાર્યરત છે.

લેબોરેટરી તપાસ - ડાયાબીટીસ, મલેરીયા, પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ, બ્લડ કાઉન્ટ, હિમોગ્લોબીન વિગેરેની ચકાસણી

 • જરૂરીયાત મુજબ વિના મુલ્યે દવાઓ પુરી પાડવી
 • જરૂર જણાયે નિષ્ણાત ડૉકટરોને રેફરન્સ
તંદુરસ્ત રહે પ્રત્યેક શ્રમયોગી પરીવાર..

Medical Van schedule
Source :-https://www.glwb.gujarat.gov.in/mobile-medical-van.htm


Welfare schemes For Gujarat Labour Welfare Board
Source :-https://www.glwb.gujarat.gov.in/welfare-schemes.htm


Contact Us

Gujarat labour welfare board


Office address :
"Shramyogi Kalyan Bhavan, "G" colony, Opp. Water Tank, Sukhramnagar , Ahmedabad Gujarat. 380021
Phone No. : 079-22773304-5-6
Fax No. : 079-22773305
email:support-gujarat@gujarat.gov.in

Head of the Department

Name : Shri H.D.Rahul
Designation : Incharge Welfare Commissioner
Phone : - 079-22771160

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App


 CLICK HERE TO DOWNLOAD


Special Offer Holy Tally Mobile App


Offer Time :- 09 July 2018 & 30 August 2018
Tally App
 1100 + GST 1 Year
 3400 + GST 3 Year + 1 Year (Total 4 Year)
Guardian NetSecure
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment