સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 6 April 2014

પટીદાર માટે ખુશ ખબર, દરેક પાટીદાર કર્મચારી ને નોકરી મળેે તે માટે અને દરેક ધંધાદારી ને પાટી કર્મચારી મેળવવા માટે તમારી ડિટેલ નીચેની લિંક મા ભરો. આને સેર કરી લાઈક કરી પાટીદારો ના વિકાસ મા તમારો ફાળો આપો.

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

પટીદાર માટે ખુશ ખબર, દરેક પાટીદાર કર્મચારી ને નોકરી મળેે તે માટે અને દરેક ધંધાદારી ને પાટી કર્મચારી મેળવવા માટે તમારી ડિટેલ નીચેની લિંક મા ભરો. આને સેર કરી લાઈક કરી પાટીદારો ના વિકાસ મા તમારો ફાળો આપો.
 http://www.ucdc.co.in/job.php     OR CLICK HERE
 UMIYA CAREER DEVLOPMENT COUNCIL
રેફરનસ મા  GAYATRI SOLUTION GROUP લખજો
Source :-http://gayatrisolutiongroup.blogspot.in/, http://gayatrisolutiongroup.com/,
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)