સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 30 October 2017

Eliminate all GSTR-2 Filing Problems with Tally.ERP 9 Release 6.2 - When Should a Supplier Issue Debit Note under GST?

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

GSTR-1 filing related activities have now completed and the filing process of GSTR-2 has begun.
The last date for filing GSTR-2 is 31st Oct. 2017. The pressure is mounting on both business owners and GSTPs as the deadline gets nearer. The magnitude of work involved is not as simple as it may seem. Everybody needs to get their numbers right!

If you are a business owner, then probably one of your biggest worry is whether you’ll be able to claim all your rightful Input Tax Credit? You want to ensure that your GSTR-2 return does not get rejected in the GSTN portal.
If you are a GSTP, you are obviously wondering how to file GSTR-2 returns for all your clients quickly and correctly?
When multiple invoices get modified in the invoice matching process, how does one update the books with the new details? This can be boggling when there are hundreds of invoices.
In this blog post, we will understand the challenges involved in filing GSTR-2 and how these could be met with Tally.ERP 9 Release 6.2.

How GSTR-2 Impacts Businesses and GSTPs?

Since the introduction of GST in July 2017, more businesses have been brought under the umbrella of tax. Many business owners will be filing returns for the first time. There is bound to be lot of confusion!
More and more businesses are seeking out professional help to file their GST returns. We expect that the burden on GSTPs will increase.
We all know that the filing process of GSTR-1 took considerable time. GSTPs and their staff had to spend a lot of extra time to help their clients file GSTR-1 returns.
Filing GSTR-2 returns is going to be a challenge of a different magnitude. Unlike GSTR-1 it is not a linear process. There are many dependencies over which buying dealers have little control.

Invoice Reconciliation is Central to GSTR-2

In the earlier VAT regime, businesses used to file self-assessed returns to get their Input Tax Credit. However, in the current GST regime, businesses will get Input Tax Credit based on invoices uploaded by their suppliers.
Thereby, it is now imperative for both the buyer and the supplier to reconcile invoices together. This process is a central prerequisite for filing GSTR-2 returns.
For a buyer, the GSTN portal auto-populates GSTR-2 with invoices reported by the supplier, against his GSTIN. The buyer is required to cross-check these details with his books and confirm their correctness, before submitting his GSTR-2.
Simple, isn’t? Let us understand why this simple-sounding process is beset with a certain degree of complexities.

Challenges in Filing GSTR-2 Returns

1. Time-consuming activityThe GSTN portal auto-populates a read-only GSTR-2A form with invoice entries made by suppliers. These invoices don’t necessarily come arranged in the same order as maintained in the buyer’s books. The buyer and his GSTP have to go through each line item to check for correctness before accepting the invoices. For invoices that don’t match, they have to manually reconcile the details with the suppliers.
2. Suppliers may forget to upload or report some invoices. The GSTP will need to alert his client who in turn will need time to understand the reason for such lapses and check whether the supplier can report such invoices? What if the supplier does not agree to these changes?
3. Some suppliers may have under or over-reported the invoices. Again, it will take time for both the buying dealer and the GSTP to arrive at a consensus with the supplier.
4. Some invoices uploaded by the supplier may not reflect in GSTR-2A since they might be in transit.
5. For each invoice that has been entered, the GSTP on behalf of his client, has to declare the type of inward supplies and the amount of CGST/SGST/IGST tax being claimed as Input Tax Credit.
a. Input Goods
b. Input Service
c. Capital Good
d. None (not eligible)
Low confidence on decisions made for each invoiceEvery invoice requires an action on behalf of the buying dealer. The buyer has to accept the right invoices, reject or modify invoices with discrepancy and decide which ones to be kept as pending. How does the dealer or his GSTP verify if they have taken all the necessary actions before submitting the GSTR-2?
Lack of clarity in handling certain invoices may lead to errors in GSTR-2The GSTN portal does not reflect purchases made from URDs (only for businesses with turnover less than 1.5 cores), reverse chargeable services and imports in the GSTR-2A. Details of such transactions have to be added in to the form and buyers have to pay respective taxes before they become eligible for claiming Input Tax Credit on such inward supplies.
Updating books with changed vouchers correctly
Now after the invoice matching process is completed and GSTR-2 is filed, new questions arise. Since new vouchers might have been added, a few deleted, a few modified –
 1. How to ensure that books reflect the same vouchers as those filed in the GSTN portal?
 2. Can a business owner import the new set of data, and copy and paste it on his books? This is not possible since the order in which invoices are entered in the books and those in GSTR-2 are not necessarily the same
 3. How can the GSTP update his clients with the list of all those vouchers which have been changed with confidence?
 4. Does one have to manually update the books by comparing it with the updated GSTR-2?

Tally.ERP 9 Release 6.2 is a Complete Solution for GSTR-2 Filing

Both business owners and GSTPs need is a software that –
 1. Simplifies the process of invoice matching
 2. Enables quick reconciliation of discrepancy in invoices
 3. Empowers GSTPs and business owners to make the right decisions
 4. Ensures GST compliance
 5. Saves time and reduces manual effort
 6. Helps update books
Tally.ERP 9 Release 6.2 is specially built to simplify the processes involved in GSTR-2 filing. The capabilities of the software are summarized below. As you read, you will discover that the filing process of GSTR-2 can be easier, quicker and hassle-free!
a. Be compliant to GST
Tally.ERP 9 Release 6 generates GSTR-2 form in JSON directly which is the accepted format in the GSTN portal. This capability can be further extended to file GSTR-1 as well which is due next month.
GSTPs and business owners can eliminate the extra steps of having to use the offline utility tool provided in the GSTN portal for the same purpose which involves importing the updated files, generating them in JSON and then uploading them to file the returns.
b. Simplified invoice matching process
Open GSTR-2 downloaded from the GSTN portal in to Tally.ERP 9 Release 6.2. By selecting Yes to ‘Update reconciliation of invoice status’, the status of all the matching invoices gets Accepted in a matter of seconds. Remaining invoices need to be cross checked with the books. Their statuses can be updated as Modified or Rejected from a single screen.
The GSTR-2 form in Tally.ERP 9 Release 6.2 mimics the details exactly as they appear in the GSTN portal. GSTINs of suppliers can be sorted or filtered based on total invoice value, number of invoices, taxable values or a range of invoice value or specific amount. This helps get different overviews for expediting the matching process.
Drilling down further gives an overview of GSTR-2 filing for the month by showing the category of invoices in terms of Accepted, Rejected, Modified, Pending, New, Rejected by GST, To Be Exported, Available in Book. These are some of the comprehensive capabilities of Tally.ERP 9 Release 6.2.
c. Detect discrepant invoices and prompt quick action
Tally.ERP 9 Release 6.2 expedites the reconciliation process by making reports of invoices that are mismatching, missing, under or overrated by the suppliers. GSTPs can take prints or send these reports by email to their clients who can inform their suppliers immediately about the discrepancies and work together to reconcile such invoices. Response from suppliers is critical for reconciling differences.
Further, buyers can find out which invoices have been actioned upon or are pending by the suppliers. These reports help towards reconciling invoices quickly and correctly on time to help claim the Input Tax Credit.
d. Add invoices not part of GSTR-2
Every buying dealer’s concern is whether he will get his rightful Input Tax Credit? The GSTR-2 form downloaded from the GSTN portal does not reflect purchases made in the form of imports and reverse chargeable services. In Tally.ERP 9 Release 6.2, buyers can add these purchases in the form and account them in to claim their Input Tax Credit.
Here again, one can omit the extra step of logging in to the GSTN portal to key in these new entries for inclusion in GSTR-2.
e. Update books with only changed vouchers
Tally.ERP 9 Release 6.2 marks all vouchers in which changes are made. This can be initiated by a simple configuration at the beginning of the invoice matching process. Select Yes to Mark changed vouchers in F11 > Accounting Features . After the completion of invoice matching, GSTPs could export an XML file containing only those vouchers in which changes have been made.
Buying dealers who are using Release 6.2 can import the file from Gateway of Tally > Import Data > Vouchers and update their books with confidence! No worries about appended transactions getting erased.
Please watch this video to learn How to use Tally.ERP 9 Release 6.2 for filing GSTR-2 returns in detail.
Watch this video to learn how to quickly upgrade to Tally.ERP 9 Release 6.2
Discover the easiest way to file GSTR-2 returns! Tally.ERP 9 Release 6.2 is simple and flexible to use.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TALLY ERP GST 6.2

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/file-gstr2-with-tallyerp9/

When Should a Supplier Issue Debit Note under GST?

We have learnt about Tax Invoice and Bill of Supply under GST, which are to be issued at the time of supply. Once a supply is made and Tax invoice or Bill of Supply has been issued, the supply can be cancelled or modified due to various reasons. In these cases, a credit note or debit note is issued to record the cancellation or modification of the details of a supply. There are certain specified scenarios in which a debit note or credit note should be issued. Note that debit note can also be called as supplementary invoice. In this blog, let us understand the scenarios in which a supplier should issue debit note under GST.


Scenarios when a supplier should issue debit note

A supplier should issue a debit note/supplementary invoice for a supply in the following cases:

a.      Increase in taxable value

When a supplier requires to increase the taxable value of a supply, he/she has to issue debit note to the recipient.
For example: Ram Electronics in Karnataka supplies 10 mobile phones @ Rs. 10,000 each to Shyam Electronics in Maharashtra. IGST @ 12% on total value of Rs. 1,00,000, which is Rs. 12,000, is charged. After the supply, it is realized that the price of each mobile phone is Rs. 11,000.
Here, Ram Electronics can issue debit note to Shyam Electronics, for the increase in price of each mobile phone by Rs. 1,000. IGST @ 12% on the debit note value of Rs. 10,000 (10 mobile phones*Rs. 1,000), which is Rs. 1,200, is charged.

b.      Increase in GST charged in invoice

When a supplier requires to increase the rate or value of GST charged in an invoice, he/she has to issue debit note to the recipient.
For example: Ram Electronics in Karnataka supplies 10 laptops @ Rs. 10,000 each to Shyam Electronics in Maharashtra. IGST @ 18% on the total value of Rs. 1,00,000, which is Rs. 18,000, is applicable on the supply. However, due to a mistake in calculation, Mr. Ram charges IGST @ 12% in the invoice, of Rs. 12,000.
Here, Ram Electronics can issue debit note to Shyam Electronics for the increase in GST charged in the invoice by Rs. 6,000.

Debit note format

A debit note format sample is shown below.
debit note

Furnishing details of debit note

Details of debit notes issued should be furnished in Form GSTR-1 for the month in which the debit note is issued:
Form GSTR-1
form-gstr-1
These details will be made available to the recipient in Form GSTR-2A as shown below:
Form GSTR-2A
form-gstr-2a
The recipient has to accept the details and submit in Form GSTR-2.
Note that debit note can be raised by a recipient also, when the goods received are returned, damaged in transit, taxable value shown in the invoice is more than the actual or tax charged is more than the actual. However, under GST, debit note or credit note furnished by a supplier only will be considered for revision in the values of an invoice. The same has to be accepted by the recipient for corresponding impact on input tax credit on the supply.
In this blog, we have learnt about the scenarios in which a supplier should issue debit note under GST. In the next blog, we’ll learn about the scenarios in which a supplier should issue credit note under GST.

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/when-should-supplier-issue-debit-note/

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

Sunday, 29 October 2017

Tally.ERP 9 Release 6.2 - Tally.ERP 9 Release 6.2 generates GSTR-2 in JSON directly which is the accepted format in the GSTN portal.

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Tally.ERP 9 Release 6.2
The latest version under Tally.ERP 9 Release 6 series is Release 6.2, which was launched on 29th October, 2017.
Just like the previous versions, Tally.ERP 9 Release 6.2 is built for the benefit of both GSTPs and business owners Following are the core capabilities:

Tally.ERP 9 Release 6.2 is packed with rich capabilities for quick and easy filing of GSTR-2. It simplifies the complex process of invoice matching and gives the flexibility to include missing purchase invoices to claim rightful Input Tax Credit.

GST compliance
 • Tally.ERP 9 Release 6.2 generates GSTR-2 in JSON directly which is the accepted format in the GSTN portal.
Easy to reconcile
 • Download GSTR-2 from GSTN portal. Open it in Tally.ERP 9 Release 6.2. Select Yes to Update reconciliation of invoice status The status of all the matching invoices gets Accepted within seconds. You only have to Modify or Reject the remaining invoices from a single screen. This can save time for both business owners and GSTPs.
Invoice matching as per the need
 • GSTINs of suppliers can be sorted or filtered based on invoice value, number of invoices, taxable value and invoices of a specific amount to get different overviews. GSTPs and business owners can use these views to expedite the invoice matching process.
Add invoices not available in GSTR-2
 • You don't want to miss your rightful Input Tax Credit! You can now add missing purchases, and invoices of imports and reverse chargeable services which will not be available in the GSTR-2 downloaded from the GSTN portal, to claim Input Tax Credit.
Update books with only changed invoices
 • Before invoice matching, select Yes to Mark changed vouchers in F11 > Accounting Features. Tally.ERP 9 Release 6.2 marks all vouchers in which changes are made. GSTPs can export this data as an XML file to their clients for updating books after the completion. Business owners who are on Release 6.2 can import this file from Gateway of Tally > Import Data > Vouchers and update their books.
Prompt supplier action and get status
 • GSTPs can take prints or send reports of missing, mismatching, under or over-rated invoices in GSTR-2 to their clients by email. Business owners can inform their suppliers about the discrepancies and together take immediate steps to reconcile. They can also find out instantly how many invoices are actioned upon or are pending.
Export JSON of GSTR-1
 • GSTPs can directly generate GSTR-1 in JSON and upload it in the GSTN portal, and save time by not having to use the offline utility tool for this. GSTR-1 filing is due next month.

To buy or upgrade, visit https://tallysolutions.com/gst/
Watch this video to learn How to file GSTR-2 using Tally.ERP 9 Release 6.2
Read our blog post Eliminate all GSTR-2 Filing Problems with Tally.ERP 9 Release 6.2
Read our Release Notes to know about other improvements in this release.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TALLY ERP GST 6.2

Source :-https://tallysolutions.com/download/

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

Wednesday, 25 October 2017

How to Change Mobile Number and Email ID in GST - Amendment of GST Registration – Core Fields - Non Core Fields - What is UIN?

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Mobile number and email ID entered in the GST portal is of utmost importance for a registered person, as all notifications with respect to the GST portal will be communicated to the mobile number and email ID specified. Many tax payers want to know how to change mobile number in GST Registration as well as how to change the e-mail ID in GST Registration as specified in the portal.

How to update e-mail ID and phone number in GST portal

Let us understand the process for this:
  1. Login to the GST portal with your username and password.
  2. Click Services>Registration>Amendment of registration Non-core fields
goods and services
3. The tabs for editing will display. Click the Authorised Signatory
authorised signatory
4.The current authorised signatory will be displayed. Click Add New.
authorised signatory add new
5. Specify the details, including the new mobile number and email ID of the signatory. Click the ‘Save’ button to save the details.
save
6. Click the Verification
verification tab
a.Tick the Verificationcheckbox
verification checkbox
b.In the Name of Authorized Signatory drop-down list, select the authorized signatory.
c.In the Place field, enter the name of the place.
d.Select the relevant option to digitally sign the application using Digital Signature Certificate (DSC) or E-Signature or EVC.
DSC
7. On submission of the application for correction in GST registration, a message of successful submission of application will be displayed.  You will receive an acknowledgement within 15 minutes on the old e-mail address and mobile number.
8. Once the acknowledgment is received or after 15 minutes of submission of application for amendment, login to the GST portal again.
9. Select the Authorised Signatory tab again.
10. Deselect the Primary authorized signatory checkbox for the old signatory and select the newly added signatory as the Primary authorized signatory.
11. Verify the mobile number and email ID mentioned for the newly added signatory and ensure that it is correct.
12. Click the Verification tab and submit the application using DSC/E-Signature/EVC.
13. After submission of the application, you will receive an acknowledgment within 15 minutes on the new email address and mobile number.
Hence, change of mobile number and change of email ID in GST portal can be done easily, without the approval of an assessing officer or a visit to the Government office.

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/how-to-change-mobile-number-and-email-id-in-gst/


Amendment of GST Registration – Core Fields

In our previous blog, we have learnt about the core and non-core fields of GST registration. The core fields of GST registration are the following:
 1. Legal name of the business
 2. Address of the principal place of business or any additional place(s) of business
 3. Addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business

An amendment in these details requires the approval from an assessing officer.
In this blog, let us understand the process to apply for amendment of GST registration, as far as the core fields are concerned.

How to amend core fields in GST registration?

1. Login to the GST portal using your username and password.
2. Click ServicesRegistration > Amendment of GST Registration Core Fields
goods and services tax
3. You will find 5 tabs – Business details, Promoters/partners, Principal place of business, additional places of business and Verification as shown below:
business details
You can directly click the tab relating to the core field that you want to modify.
Once the details are modified, click the Verification tab to verify the application for amendment using Digital Signature Certificate (DSC)/ E-Signature or Electronic verification code (EVC).
evc
Let us now see how to amend each of these core fields in GST registration: 

Amendment of business details

To amend the business details,
a. Click the Business details tab
business details single
b. Your business details will be shown. The editable details will be shown with a black pen icon. Click the black pen icon next to the field that you want to edit as shown below:
details of your business
c. Specify the new details. Select the Date of amendment using the calendar in the box. Specify the Reason for amendment.
d. Verify the details and click the Save

Amendment of promoter/partners

To amend the details of promoter/partners,
a. Click the Promoter/Partners tab
promoter or partner
b. The details of promoter/partners entered during registration will be shown.
 • To view the details of Promoter or Partners, click the View
 • To edit the details of Promoter or Partners, click the Edit 
 • To delete the details of Promoter or Partners, click the Delete
To add details of a new promoter/partner, click the Add New button. Enter the details of the Promoter/Partner and upload the necessary document
details of stake holders

Amendment of principal place of business

To amend the details of the principal place of business,
a. Click the Principal place of business
principal place of business
b. The Principal place of business details are displayed. Click the Edit button to edit the required details.nature of possession of premises
c. Provide the details required. A documentary proof of the address needs to be provided.
document upload
d. In the Reasonsfield, enter the reason for amendment.
e. Select the Date of Amendmentusing the calendar.
f. Click the SAVE

Amendment of additional places of business

To add additional places of business,
a. Click the ‘Principal place of business’ tab and ensure that ‘Have additional place of business’ is set as ‘Yes’. Save the details.
nature of business activity being
b. Click the Additional places of business
additional places of business
c. To add the Number of additional places field, enter the number of additional places for which information is to be added and click the ADD NEW
number of additional fields
To edit or delete the details of additional places of business,
a. Click the Edit or Delete button next to the list of additional places of business.
details of additional places of business
b. In the Reasonsfield, enter the reason for amendment of core fields in GST Registration.
c. Select the Date of Amendmentusing the calendar.
d. Click the SAVE

Verification

Once the required core feilds in GST registration are amended, the application for amendment of core fields needs to be verified using Digital Signature Certificate (DSC)/ E-Signature or Electronic verification code (EVC).
To verify the application,
a. Click the Verification tab
verification
b. Tick the Verification
verification checkbox
c. In the Name of Authorized Signatorydrop-down list, select the authorized signatory.
d. In the Placefield, enter the name of the place.
e. You can proceed to digitally sign the application using Digital Signature Certificate (DSC) or E-Signature or EVC.
dsc
Once the digitally signed application for amendment of registration is filed, a message of successful submission of application will be displayed. You will receive the acknowledgement within 15 minutes on your registered e-mail address and mobile number.
Once the application of amendment of core fields in GST registration is submitted, an assessing officer will verify the details and if they are satisfactory, the amendment will be approved within 15 working days. If the details are not satisfactory or the officer requires further information, he will issue a notice to the person, to which the person has to reply within 7 working days. We have also covered this process in detail in our blog How to Amend, Cancel, or Revoke GST Registration
Hence, the process of amendment of core fields in GST registration is easy and hassle-free.
In the next blog, we will learn how to amend the non-core fields of registration.
Upcoming blog: How to amend non-core fields of registration


Source :-http://blogs.tallysolutions.com/amendment-of-gst-registration-core-fields/

Amendment of GST Registration – Non Core Fields


In our previous blogs, we have learnt about – how to change details in GST registration, the difference between core and non-core fields of GST registration and how to amend the core fields of GST registration. In this blog, let us learn how to go about non-core field amendment in GST registration. Non-core fields of GST registration are the fields that do not require approval from an assessing officer and will be auto-updated. For example: Change of address of the business’s promoter/partner, changing the details of the linked bank account, etc.

Let us understand the process of non-core field amendment in GST registration.

How to amend non-core fields in GST registration?

 1. Login to the GST portal.
 2. Click ServicesRegistration > Amendment of Registration Non – Core Fields.
goods and services tax
3. The tabs available for editing are displayed as shown below:
business details-table4. Click the relevant tab for the details you want to edit.
You can observe that the tabs of ‘Business details’, ‘Promoter/partners’, ‘Principal place of business’ and ‘Additional place of business’ also appear while amending core fields of registration. While amending non-core fields, only the non-core fields in each of these tabs can be amended, whereas, core fields can be amended only by the process of amendment of core fields, which we had discussed in our previous blog ‘How to amend core fields of GST registration.
For example: Under ‘Promoter/Partners’ tab, the provision to add a partner is an amendment of a core field of registration, which requires approval from an assessing officer, whereas the provision to edit the details of an existing partner is an amendment of a non-core field of registration, which does not require approval of an assessing officer.
 1. To edit the details in any tab, click the ‘Edit’ button.
details of person in charge
6. Once the changes have been made, click the ‘Save’ button.
other information
7. Once the required details are edited and saved, the application needs to be verified using Digital Signature Certificate (DSC)/ E-Signature or Electronic verification code (EVC).
For this, click the Verification tab.
a. Tick the Verification checkbox
verification
b. In the Name of Authorized Signatorydrop-down list, select the authorized signatory.
c. In the Place field, enter the name of the place.
d. Select the relevant option to digitally sign the application using Digital Signature Certificate (DSC) or E-Signature or EVC.
submit
On submission of the application for amendment of registration, a message of successful submission of application will be displayed.  You will receive an acknowledgement within 15 minutes on your registered e-mail address and mobile phone number.
Hence, the process of amendment of non-core fields of registration can be done with ease and does not require the approval of an officer.
In our next blog, we will understand in detail how to edit the mobile number and email ID in the GST portal, which is part of the non-core field amendment in GST registration.

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/amendment-of-gst-registration-non-core-fields/

What is UIN?

After the implementation of GST, you would have come across the term UIN being mentioned along with GSTIN. In Form GSTR-1 also, you would have noticed that details of supplies to UIN holders needs to be provided.  In this blog, let us understand what is UIN and to whom it is applicable.

UIN (Unique Identity Number)

UIN stands for Unique Identity Number. It is the registration number given to certain specified persons, instead of GSTIN. These persons are:
 1. A specialised agency of the United Nations Organisation or a multilateral financial institution and organisation notified under the United Nations (Privileges and immunities) Act, 1947. For example: IMF, UNESCO, WHO, etc.
 2. Consulate or embassy of foreign countries
 3. Any person notified by the Commissioner
As you can observe, these are persons who do not make taxable outward supplies. The reason for grant of an identification number to these persons is because they are entitled to refund of the tax they pay on inward supplies. These persons can claim refund of the tax paid on inward supplies using UIN. The structure of UIN will be similar to GSTIN, which we had discussed in our blog ‘Structure of your GSTIN’.

Applying for UIN

The persons mentioned above can file an application for grant of UIN in Form GST REG-13. Within 3 working days of receipt of the application, a registration certificate will be issued in Form GST REG-06.

Invoicing and return filing for supplies made to UIN holders

When a registered person supplies goods or services to UIN holders, they must ensure to mention the UIN of the recipient in the invoice issued. Tax should be charged at the rate applicable to the goods or services supplied.
While furnishing details of outward supplies in Form GSTR-1, invoice wise details of supplies made to UIN holders should also be furnished in table 4 as shown below:
taxable outward supplies

Return filing for UIN holders

ReturnFrequencyDue DateDetails to be furnished
Form GSTR-11Monthly28th of the next monthDetails of inward supplies. It is an auto populated form, based on details of outward supplies furnished by suppliers in Form GSTR-1. UIN holders should verify and submit the return.
Details of inward supplies will be made available to UIN holders in table 3 of Form GSTR-11 as shown below:
details of inward supplies received
Hence, UIN enables the specified persons to claim refund of tax paid on inward supplies. UIN holders must ensure that they furnish Form GSTR-11 on a monthly basis to enable grant of refund of tax in a timely manner.

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/what-is-uin/

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)