સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 29 October 2017

Tally.ERP 9 Release 6.2 - Tally.ERP 9 Release 6.2 generates GSTR-2 in JSON directly which is the accepted format in the GSTN portal.

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER

Tally.ERP 9 Release 6.2
The latest version under Tally.ERP 9 Release 6 series is Release 6.2, which was launched on 29th October, 2017.
Just like the previous versions, Tally.ERP 9 Release 6.2 is built for the benefit of both GSTPs and business owners Following are the core capabilities:

Tally.ERP 9 Release 6.2 is packed with rich capabilities for quick and easy filing of GSTR-2. It simplifies the complex process of invoice matching and gives the flexibility to include missing purchase invoices to claim rightful Input Tax Credit.

GST compliance
 • Tally.ERP 9 Release 6.2 generates GSTR-2 in JSON directly which is the accepted format in the GSTN portal.
Easy to reconcile
 • Download GSTR-2 from GSTN portal. Open it in Tally.ERP 9 Release 6.2. Select Yes to Update reconciliation of invoice status The status of all the matching invoices gets Accepted within seconds. You only have to Modify or Reject the remaining invoices from a single screen. This can save time for both business owners and GSTPs.
Invoice matching as per the need
 • GSTINs of suppliers can be sorted or filtered based on invoice value, number of invoices, taxable value and invoices of a specific amount to get different overviews. GSTPs and business owners can use these views to expedite the invoice matching process.
Add invoices not available in GSTR-2
 • You don't want to miss your rightful Input Tax Credit! You can now add missing purchases, and invoices of imports and reverse chargeable services which will not be available in the GSTR-2 downloaded from the GSTN portal, to claim Input Tax Credit.
Update books with only changed invoices
 • Before invoice matching, select Yes to Mark changed vouchers in F11 > Accounting Features. Tally.ERP 9 Release 6.2 marks all vouchers in which changes are made. GSTPs can export this data as an XML file to their clients for updating books after the completion. Business owners who are on Release 6.2 can import this file from Gateway of Tally > Import Data > Vouchers and update their books.
Prompt supplier action and get status
 • GSTPs can take prints or send reports of missing, mismatching, under or over-rated invoices in GSTR-2 to their clients by email. Business owners can inform their suppliers about the discrepancies and together take immediate steps to reconcile. They can also find out instantly how many invoices are actioned upon or are pending.
Export JSON of GSTR-1
 • GSTPs can directly generate GSTR-1 in JSON and upload it in the GSTN portal, and save time by not having to use the offline utility tool for this. GSTR-1 filing is due next month.

To buy or upgrade, visit https://tallysolutions.com/gst/
Watch this video to learn How to file GSTR-2 using Tally.ERP 9 Release 6.2
Read our blog post Eliminate all GSTR-2 Filing Problems with Tally.ERP 9 Release 6.2
Read our Release Notes to know about other improvements in this release.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TALLY ERP GST 6.2

Source :-https://tallysolutions.com/download/

More Detail E Way Bill Click Here

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment