સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 25 December 2015

Download Meri Sadak Application...... ��खूबज उपयोगी माहीती��

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gayatri Solution Group News

Download Meri Sadak Application......

Download Mobile App for citizen feedback for PMGSY roads launched

Download Application : Click here

Visit official site http://omms.nic.in/��खूबज उपयोगी माहीती��

पोतना गाम ना प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ना रोडना कामोनी गुनवत्ता,निर्माणनी गति,रोकवामा आवेल कार्यो अने अनूरक्षणना मुल्यो विशे फरियादो अने प्रतीक्रियाओ नोधावी शक्से.
����नागरिक PMGSY सडकोनी वधारेमा वधारे 3 फ़ोटो लईने फ़रियाद / प्रतिक्रिया साथे उपलोड करी सके छे.
����सात दिवसनी अंदर सरकार द्वारा जवाब मल्वो अने 60 दिवसनी अंदर तेनू संपूर्ण रिते पूर्ण करवानु आश्वासन.
��Download Mobile App for citizen feedback for PMGSY roads launched
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment