સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 30 August 2017

Map UoM - UQC - Recording an Advance Payment under Reverse Charge in GST - Valid from Release 6.1 - Tally On Mobile

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)
Product Price For Partner :- GSG Partner Click Here
 Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6.1 (Gold) 

Map UoM - UQC

Unit Quantity Code (UQC) is a uniform measuring unit used by the department for measuring quantity in the returns filed. UQCs are used to maintain consistency and prevent variations in quantities in the returns filed by different businesses. This requires the businesses to measure the quantities of items using the UQC from the list given by the department.
Using Tally.ERP 9, you can map your unit of measurement to the UQC given by the department, and file the returns. This can be done in the UoM master as well as in the Map UoM-UQC report, which allows you to map all the UoMs at once. In case an item has more than one UoM, and thus linked to multiple UQCs, you will have to select the reporting UQC for such items to report in GST returns.
To map UoM to UQC
1.    Go to Gateway of Tally > Display > Statutory Reports > GST > Map UoM - UQC.
2.    Select the UoM that has to be mapped to its UQC, and click S: Map to UQC.
3.    Select the right UQC from the predefined list.
4.    Press Enter to map. Similarly, you can map each UoM to the right UQC.

Reporting UQC

To select the reporting UQC for an item
1.    In the Map UoM - UQC report, click U: Update RUQC.
2.    Select an item and click A: Map to RUQC.
3.    Select the reporting UQC (RUQC) from the list.
4.    Press Enter to map the stock item to its RUQC.
The quantities of the selected stock item will be reported using the RUQC chosen in the GST returns.

Buttons

F1: Detailed - Use this button to view the information in the report in the detailed mode.
F5: Show All/ Show Unmapped: Use this button to toggle between unmapped UoM or all UoMs in the report.
When you are upgrading from an earlier version of Tally.ERP 9 to Release 6.1, a message is displayed to inform you about the need to map your UoMs to the UQC. You can directly go to the Map UoM - UQC report to start mapping.


Source :-https://help.tallysolutions.com/article/te9rel61/Tax_India/gst/map_uomuqc.htm

Recording an Advance Payment under Reverse Charge in GST

Valid from Release 6.1
You can record advance payments made to registered or unregistered dealers in a payment voucher, raise liability in journal voucher, record a refund voucher in receipt voucher if advance payment transaction is cancelled, and cancel the liability on advance payment in journal voucher.

Advance Payment

To record a payment voucher for advance payment
1.    Go to Gateway of Tally > Accounting Vouchers > F5: Payment.
2.    Click V: Reverse Chrg. Adv. to mark the voucher for advance payment.
3.    Account: Select the bank to which the payment will be made.
4.    Select the party ledger enabled for bill-wise details.
5.    In the Advance Payment Details screen:
     All stock items are displayed when the party is an unregistered dealer.
     Only stock items which attract reverse charge (Is reverse charge applicable? is set to Yes in stock item master) are displayed when the party is a regular dealer.
Note: To select a ledger, click L: Show Ledgers.
   Only ledgers which attract reverse charge (Is reverse charge applicable? is set to Yes in ledger master) are displayed when the party is a regular dealer.
   When the party ledger is an unregistered dealer, all ledgers are displayed.
     Click F12: Configure and set the option:
o     Allow to provide rate of stock items? to Yes, to enter/alter the slab rate of the stock item.
o     Allow to provide quantity for calculation of cess on quantity? to Yes, to enter the cess rate and cess rate per unit.
o     Allow modification of tax details? to Yes, to override the GST and cess rates in the voucher.
6.    Select the Stock Item (goods enabled for GST) or Ledger Name (services enabled for GST), and enter the Advance Amount.
The Advance Amount appears as the Taxable Value, and the tax amount is calculated on this. The tax values shown in the Advance Payment Details is the amount on which you need to generate the liability in a journal voucher if the purchase invoice is not recorded within the return period.
The tax type appears as integrated tax or central tax and state tax, based on the state selected for the party ledger.
7.    Press Ctrl+A to save the Advance Payment Details screen.
8.    Select the type of reference as Advance and enter the reference details in the Bill-wise Details screen.
9.    Accept the payment voucher.
10.  Click P: Print. To print the State Name, Code, and Place of Supply in the voucher, click F12: Configure and set the options as given below:
     Print State Name & State Code? to Yes.
     Print Place of Supply? to Yes.
     Press Ctrl+A to accept.
11.  Set Print GST Advance Receipt? to Yes, as shown below:
The printed receipt voucher with the GST details appears as shown below:

Journal voucher to raise the liability

To record a journal voucher to raise the liability
1.    Go to Gateway of Tally > Accounting Vouchers > F7: Journal.
2.    Click J: Stat Adjustment.
3.    Select the options as shown below.
4.    Debit the expense ledger or ledger grouped under Current Assets and credit the GST ledgers for the tax on advance receipt, as shown below:
5.    Press Enter to save.
The tax liability raised on the advance amount appears in GSTR-3B as shown below:

Refund Voucher

If the advance payment transaction is cancelled fully or partially, you can record it in a receipt voucher by marking it as a refund voucher.
To record a refund voucher
1.    Go to Gateway of Tally > Accounting Vouchers > F6: Receipt.
2.    Click F: Refund of Adv. Pymt.
3.    Select the bank Account.
4.    Select the party ledger enabled for bill-wise details. In the Refund Details section, the list of stock items are displayed for selection. To select a ledger, click L: Show Ledgers. Click F12: Configure and set the option:
     Allow to provide rate of stock items to Yes, to enter/alter the slab rate of the stock item.
     Allow to provide quantity for calculation of cess on quantity to Yes, to enter the cess rate and cess rate per unit.
     Allow modification of tax details to Yes, to override the GST and cess rates in the voucher.
5.    Select the Stock Item (goods enabled for GST) or Ledger Name (services enabled for GST).
6.    Enter the Refund Amount which is inclusive of GST. The break-up of GST amount gets auto calculated for Central Tax, State Tax, and Cess, if applicable. The Refund Details section appears as shown below:
The Advance Amount appears as the Taxable Value, and the tax amount is calculated on this. The tax values shown in the Advance Payment Details is the amount on which you need to generate the liability in a journal voucher.
7.    Press Ctrl+A to accept and return to payment voucher.
8.    Select the type of reference as Agst Ref and select the reference details in the Bill-wise Details screen.
9.    Set Provide GST details? to Yes, and enter the Receipt No. and Date of the advance receipt.
10.  Press Enter to save.
11.  Click P: Print and set Print Refund Voucher? to Yes, as shown below:
The printed refund voucher appears as shown below:

Cancelling the liability to the extent of refund voucher

To reverse the tax liability
1.    Click J: Stat Adjustment in GSTR-3B report or from the Accounting Vouchers > F7: Journal.
2.    Select the options as shown below.
3.    Debit the GST ledgers and credit the expense ledger, or ledger grouped under Current Assets.

See also


Source :-https://help.tallysolutions.com/article/te9rel61/Tax_India/gst/advance_pymt_supplier_gst_6_0_3.htm


 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :- For any help related to any above services and products kindly mail us on customerhelp.gsg@gmail.com with above mention subject line
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App


 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application
Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module
 • Agent Module
 • Security Features
 • Contact Manager
 • Inventory Report
 • Auto Email
 • Outstanding Followup
 • Half Page Invoice
 • Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search
 • Textile Industries
 • Ginig Mills
 • Petrol Pumps
 • Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard
Daily Sales Report
Daily Purchase Report
Cash & Bank
Stock Summary
Bills Receivable
Billy Payable
Fix Assets
Loans (Liability)
Today Daybook

 Source :- tallyBIZ
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/


Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment