સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 2 March 2014

શુ આ છે ગુજરાત નો વિકાસ ? લગભગ 9 વર્ષમા ગણિ અરજિ ગામ પચાયત, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જીલલા વિકાસ અધિકારી, કલેકટર ને મોકલવામા આવિ પણ યોગય કાર્યવાહિ ન થઈ, હવે જોવાનુ છે કે પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરી, શુ કાર્યવાહિ કરે છે.

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

તા 19-07-2004 થી તા 03-11-2013 સુધી લગભગ 9 વર્ષમા ગણિ અરજિ કરવામા આવિ. અરજી ગાભુ ગામ પચાયત ના તલાટી અને સરપંચ ને મોકલવામા આવિ, અરજી ની કોપી તાલુકા વિકાસ અધિકારી બેચાજી, જીલલા વિકાસ અધિકારી મહેસાણા, અને કલેકટર મોકલવામા આવિ, યોગય કાર્યવાહિ ન થતા છેલલે તા 03-11-2013 ની અરજી મા પચાયત પાસે લેખિત મા જવાબ માગીયો. તા 02-03-2014 ના રોજ તા 03-11-2013 ની અરજી વિશે ફોન પર સરપંચ શ્રી ને પુછતા તેમણે જણાવેલ કે અરજી મળિ છે મે તલાટી ને કાર્યવાહિ માટે આપેલ છે અને તલાટી ને અરજી વિશે પુછતા તેણે જણાવેલ કે હજુ અરજી મળિ જ નથી હુ તા 03-03-2014 ના રોજ સરપંચ જોડે થી લઈ લઈસ.આજ રોજ તા 03-11-2013 ની અરજી મારા બલોગ પર મુકુ છુ તથા ઈમેલ કરુ છુ (cm@gujaratindia.com,પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ - secprh@gujarat.gov.in, વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી - commi-prh@gujarat.gov.in, કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરી -  commi-rd@gujarat.gov.in,) શુ 3 મહિના મા પંચાયત જવાબ આપવા બધાયેલિ નથી ?  શુ અરજી ની કોપી તાલુકા વિકાસ અધિકારી બેચાજી, જીલલા વિકાસ અધિકારી મહેસાણા, અને કલેકટર મોકલવામા આવિ તો તેમની કોઈ જવાબદારી નથી ? આના જવાબ તમારા દવારા ઈમેલ મા આપવા વિનંતી.
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment