સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 2 March 2014

નાગરીકે તો તેની ફરજ બજાવિ હવે જોવાનુ છેકે ગાધીનગર ના મહેસુલ મંત્રી કેટલા સજાગ છે તલાટી ની પીક્ષામાં થયેલ ચોરીની કિલપીંગ ની સીડી બનાવનાર વિધાથી ને ઘનયવાદ. જો તમને સતોષ કારક જવાબ ન મળે તો જેતે અધિકારી સાથે થયેલ વાતચીત તથા કિલપીંગ મોકલાવો અમે પબલિસ કરીશુ

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

નાગરીકે તો તેની ફરજ બજાવિ હવે જોવાનુ છેકે ગાધીનગર ના મહેસુલ મંત્રી કેટલા સજાગ છે
તલાટી ની પીક્ષામાં થયેલ ચોરીની કિલપીંગ ની સીડી બનાવનાર વિધાથી ને ઘનયવાદ. જો તમને સતોષ કારક જવાબ ન મળે તો જેતે અધિકારી સાથે થયેલ વાતચીત તથા કિલપીંગ મોકલાવો અમે પબલિસ કરીશુ
Email :- inquiry.gsg13@gmail.com

Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment