સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Saturday, 17 June 2017

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) - Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6 (Gold)

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Quick Heal Spical Price Gayatri Solution Group Velid Up to (May / June -  2016)


Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6 (Gold)

Preview Plan and a Sneak Peek into Tally.ERP 9 Release 6

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે 

You have all been following Tally’s series of posts about GST. We recently posted our product roadmap and announced that Release 6.0 will be our GST-Ready product!
We are pretty close to making our GST Ready software release, in line with the country’s imminent GST rollout.
Here is our detailed plan to make you GST-Ready with Tally:
– A Preview program that enables you to get comfortable with GST by downloading Tally.ERP 9 Release 6 (Beta)
– Go live with the final launch of Tally.ERP 9 Release 6 (Gold)
Make note of these important timelines.
– Preview program will start on the weekend of 17th June. Contact your Tally Partners for further information.
– Final launch of Tally.ERP 9 Release 6 during the week of 26th June.
The preview will also include Tally.Developer 9, Tally.Server 9, and Shoper 9.
What is a Preview Release?
A Preview Release gives you early access to the product for you to use and get comfortable.
Make a copy of your data and familiarize yourself with the product. With the limited time before the GST roll out, this Preview will help you prepare yourself better.
Note: A Preview Release is ‘not a Gold version’ , and you must not use this with your live data.

Our “Voice of the Customer” Program
In this journey towards creating a GST-ready Tally.ERP 9, we worked closely with some of you under our “Voice of the Customer Program”. Our Product team empaneled over 140 Customers and Partners (randomly selected) across India and continuously worked towards making all of us GST-Ready.
We would like to take this opportunity to thank each one of you. Your contribution was really insightful and helped us to make a better product.
Thank You once again!

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/sneak-peek-into-gst-ready-tally-erp-9-release-6/?utm_source=subs-16june1&utm_campaign=preview-release

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે 

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

 Note :- Paid Tally Update Release 4 , 5 to Release 6 (GST) Just Email :- inquiry.gsg15@gmail.com and Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Quick Heal Special Offer Dt 19/06/2017 to Dt 30/06/2017

My Quick Heal Price = Other Company Offer Price - 100
Ex. :- 1400 = 1500 -100
Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Note :- 
1. This Offer velid only 3 days
2. Payment Advence
3. This Offer velid only Quick Heal PC 1 User 1 Year 
4.We Are Replay Only Whats App Chat
5. Provider Your Offer Price in Chat


Source :-Gayatri Solution Group

પરીક્ષાની online તૈયારી માટે અહીં ક્લિક કરો.
Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે


Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

1 comment: