સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 26 June 2017

શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ - GST લાગુ થયા પૂર્વે વેચેલો હોય અને GST લાગુ થયા પછી પરત કરેલ હોય એવા માલ પરની ટેક્સ ની અસર

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)


Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) 

GST લાગુ થયા પૂર્વે વેચેલો હોય અને GST લાગુ થયા પછી પરત કરેલ હોય એવા માલ પરની ટેક્સ ની અસર

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે
ધંધા માં વેચેલો માલ પરત આપવો એ સામાન્ય છે. હાલના શાસન હેઠળ માલ પરત આપવો એ જો માલ નિશ્ચિત સમયગાળામાં પરત કરેલ હોય તો કુલ વેચાણમાંથી બાદ કરાય છે. આ ટેક્સ નો ઘટાડો લેવા માટેની પાત્રતા દર રાજ્ય થી રાજ્ય બદલાય છે, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે વેચાણની તારીખના ૬ મહિનાની હોય છે.
GST ,એ એક પરોક્ષ કર નો મુખ્ય સુધારો છે જે જુલાઈ ૨૦૧૭ ની પહેલી તારીખથી લાગુ થવાનું અનુમાન છે. ‘પુરવઠો’ જે એક કરપાત્ર ચીજ છે, તે ધંધાઓ માટે ખુબ જ અગત્યનું છે જેનાથી GST લાગુ થતા પૂર્વે અને GST લાગુ થયા પછી વેચેલા માલ પાર કર ની કેવી અસરો થાય છે તે સમજી શકાય છે.

આ પણ વાંચો
GST તરફ પ્રયાણ : નોંધાયેલા ધંધાઓ માટે
GST તરફ પ્રયાણ : શું હું અંતિમ સ્ટોક પર ઇનપુટ ક્રેડિટ લઇ શકું?
માલ અને સેવા પુરી પાડવી: તેનો મતલબ શું થાય?
કેટલાક પ્રશ્નો કે જે તમને હોઈ શકે છે
 • જો માન્ય કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા કરપાત્ર માલ પરત આપવામાં આવે તો શું થશે?
 • જો અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા કરપાત્ર માલ પરત આપવામાં આવે તો શું થશે?
 • જે વર્તમાન પદ્ધતિ હેઠળ માલ પરત કરતા ટેક્સ ની મુક્તિ આપે છે અને GST હેઠળ કરપાત્ર થાય છે તો શું થશે?
સરળ રીતે સમજવા માટે , ચાલો આપણે તેનું વિભાજન કરીએ:
 • કરપાત્ર માલ ની પરત
 • કરમુક્ત માલની પરત

કરપાત્ર માલ ની પરત

ચાલો આપણે એક દ્રશ્ય લેખ સમજીએ કે જ્યાં કરપાત્ર માલ GST પૂર્વે વેચેલો હોય, પરંતુ પરત GST લાગુ થાય ત્યારે કે થયા પછી કરેલ હોય. પરત આપવાનો માલ માન્ય કરપાત્ર વ્યક્તિ અથવા અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા હોઈ શકે છે.
દ્રશ્ય લેખ સમજૂતી ઉદાહરણ કરપાત્રતા
માન્ય કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ માન્ય કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ માલ પુરવઠા તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તે બાબત માં GST લાદવામાં આવશે. આનું કારણ એ છે કે , માલ ખરીદીની તારીખે લેનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ કર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય ગણાય છે અને તે જ રીતે તે તેના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે, અથવા તેને તે કર GST માં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે આગળ વધારવામાં આવે છે. આવા માલ ની GST હેઠળ પરત કરવી તે વ્યક્તિ કે જે પરત કરનાર છે તેને GST વસૂલવો જોઈએ અને વેચવામાં આવેલા માલ પર ચૂકવવામાં આવતો GST મૂળ વેચનારને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય ગણાશે.   રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ એક માન્ય સ્પેર પાર્ટ્સના ડીલર છે જે કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. ૧૫ મી જૂન ૨૦૧૭ ના રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઈલ્સ ૩૦ નંગ સ્પેર પાર્ટ્સ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ ઉપરાંત ૧૪.૫ % વેટ માં રાજેશ ઓટો પાર્ટ્સ કે જે પણ કર્ણાટકમાં માન્ય ડીલર છે તેને વેચે છે. ૫ મી જુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ રાજેશ ઓટો પાર્ટ્સ તેમાંથી ૧૫ નંગ સ્પેર પાર્ટ્સ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સને પરત કરે છે. રાજેશ ઓટો પાર્ટ્સ નું માલની પરત સપ્લાય તરીકે ગણાશે અને તે GST તરફ લક્ષ કરશે. તેથી, ખરીદી કરેલ માલ પરત આપતા, રાજેશ ઓટો પાર્ટ્સ ને ૧૮% ગેસ્ટ લાગુ પડશે.
કરપાત્ર માલ જે અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ હોય કરપાત્ર માલ જે અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ હોય તેવા સંજોગોમાં વેચનાર જે હાલની વ્યવસ્થા મુજબ રિફંડ માટે પાત્ર થાય છે. વુંચનાર દ્વારા જે રિફંડનો દાવો કરવામાં આવેલ હોય તે નીચેની શરતો વિષયક છે:
 1. માલના વેચાણ ની પરત તારીખ GST અમલ થયાના ૬ મહિનાથી વધુ હોવી ન જોઈએ./li>
 2. માલ ની પરત GST અમલ થયાના ૬ મહિના ની અંદર થવી જોઈએ.
રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ એક માન્ય સ્પેર પાર્ટ્સના ડીલર છે જે કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. ૨૫ મી જૂન ૨૦૧૭ ના રોજ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ રૂ. ૧૦,૦૦૦ ઉપરાંત ૧૪.૫ % વેટ માં સ્પેર પાર્ટ તેમના ગ્રાહક મિસ્ટર કુમારને વેચે છે. ૨ જી જુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ , મિસ્ટર કુમાર આ સ્પેર પાર્ટ્સ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ ને પરત કરે છે. રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ રૂ. ૧૪૫૦ ના રિફંડ માટે હકદાર બને છે, તેનું કારણ એ છે કે વેચાણ નો સમયગાળો GST અમલ થયા ના ૬ મહિનાની અંદર નો છે અને સ્પેરપાર્ટ ની પરત GST અમલ થયા ના ૬ મહિનાની અંદર નો છે

કરમુક્ત માલની પરત

ચાલો આપણે એક દ્રશ્ય લેખ સમજીએ કે જ્યાં કરમુક્ત માલ જે ગેસ્ટ અમલ થયા પૂર્વે વેચાયો છે પરંતુ આ માલ કરપાત્ર થાય છે અને જે GST અમલ થયા પછી કે ત્યારે પરત કરેલ હોય.
દ્રશ્ય લેખ સમજૂતી ઉદાહરણ કરપાત્રતા
માન્ય કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ કરમુક્ત માલ કે જે હાલની વ્યવસ્થા મુજબ વેચાયેલ હોય અને GST અમલ થયા પછી પરત કરેલ હોય તેવા કિસ્સા માં કોઈપણ કર લેવામાં આવતો નથી. આ નીચેની શરતો મુજબ અમલી થાય છે:
 1. માલના વેચાણ ની પરત તારીખ GST અમલ થયાના ૬ મહિનાથી વધુ હોવી ન જોઈએ
2.માલ ની પરત GST અમલ થયાના ૬ મહિના ની અંદર થવી જોઈએ.
 1. ૧૫ જૂન ૨૦૧૭ ના રોજ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ ની કિંમત નો માલ કે ને વેટ માંથી મુક્તિ છે તે વેચે છે. ૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ આ માલ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ ને પરત કરવામાં આવે છે.
 2. ૧૫ જૂન ૨૦૧૭ ના રોજ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ ની કિંમત નો માલ કે જે વેટ માંથી મુક્તિ છે તે વેચે છે. ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ સ્પેર પાર્ટ્સ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ ને પરત કરવામાં આવે છે.
 1. માલની પરત પર કોઈ કર લાગુ થતો નથી. તેનું કારણ એ છે કે વેચાણ નો સમયગાળો GST અમલ થયાના ૬ મહિના પહેલાનો છે અને માલ ની પરત કરવાનો સમયગાળો GST અમલ થયાના ૬ મહિનાની અંદર નો છે.
  2.માલની પરત કરતા કર ચૂકવવો પડશે. એનું કારણ એ છે કે માલ ની પરતનો સમયગાળો GST અમલ થયાના ૬ મહિનાની અંદરનો નથી.
કરપાત્ર માલ જે અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરેલ હોય માલ કે જેના પર હાલની વ્યવસ્થા મુજબ કરમુક્તિ અપાયી છે અને જે અમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા GST વ્યવસ્થા માં પરત આપે છે , તો તેવા પરત પર કોઈ કર લાગતો નથી. ૨૫ જૂન ૨૦૧૭ ના રોજ રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની કિંમત નો માલ કે જે વેટ માંથી મુક્તિ છે તે મી. કુમાર ને વેચે છે.૨ જુ જુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ મી.
કુમાર રવિન્દ્ર ઓટોમોબાઇલ્સ ને આ માલ પરત કરે છે.
આવી પરત પર કોઈ કર લાગતો નથી.
અમારે તમારી મદદની જરૂર છે
કૃપા કરી તમારો આ બ્લોગ પોસ્ટ પરનો પ્રતિસાદ નીચે કમેન્ટસ માં શેર કરો. તથા અમને એ પણ જણાવો કે GST ના ક્યાં વિષયો શીખવામાં તમે રસ દાખવો છો, અમે તે વિષયો અમારા કન્ટેન્ટ પ્લાન માં સમાવેશ કરતા આનંદ અનુભવીશું.
તમને તે ઉપયોગી નીવડ્યું? તો નીચે સોશ્યિલ શેર બટન નો ઉપયોગ કરીને બીજા સાથે શેર કરો.

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/goods-returned-after-gst/

શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

અમારું રાષ્ટ્ર જીએસટીના અણી પર છે, એક એકીકૃત પરોક્ષ કર સિસ્ટમ. આ પરોક્ષ કરવેરાના શાસનમાં સૌથી મોટો કરવેરા સુધારણા છે અને તે પરોક્ષ કરવેરાના યજમાનનો જથ્થો છે. જીએસટી પુરવઠા શૃંખલામાં (ઉત્પાદનમાંથી તે ગ્રાહક સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી) અને રાજ્યની સરહદોમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના સીમલેસ ફ્લોનો ખ્યાલ રજૂ કરે છે. બીજું, જીએસટી હેઠળ કરપાત્ર ઇવેન્ટ હોવાથી પુરવઠો, ઉત્પાદન, વેપાર અને સેવાઓની જોગવાઈનો ખ્યાલ અસંબંધિત નથી.
શબ્દ પુરવઠા ટ્રાન્સફર સમાવેશ થાય છે. વિચારણા વગર ચોક્કસ ચોક્કસ પુરવઠોની કરપાત્રતા દર્શાવે છે કે જીએસટી હેઠળનો સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે. ઉદ્યોગોને તેના સૂચિતાર્થને સમજવા માટે તે અગત્યનું બને છે. અહીં, અમે તમને વ્યવસાયો માટે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીની અસર લાવીએ છીએ.

સ્ટોક ટ્રાન્સફરની કરપાત્રતા

સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ હેઠળ નોંધાયેલી ઉત્પાદક, એક્સાઇઝ ડ્યુટીને એક્સાઈઝ ડ્યુટીના ઉત્પાદનના 100% +10% અને વેટ હેઠળ, ફૉર્મ એફ તૈયાર કરવા પર, સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર નથી. જો કે માલની ખરીદી પર ઇનપુટ વૅટ ચોક્કસ ટકાવારી પર વિપરીત થવો જોઈએ, જે રાજ્યથી અલગ છે.
Gujarati_branch_Stock_Transfer-vat-excise - GUJ
જીએસટી હેઠળ, ટેક્સની વસૂલાત પુરવઠા પર હોય છે જેમાં ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે અને અલગ વ્યક્તિની વ્યાખ્યા સાથે શાખાઓને અલગ હસ્તી તરીકે ગણવાની જરૂર છે. તદનુસાર, નીચેના બે કેસોમાં કોઈપણ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે:
 • ઈન્ટ્રાટેટે સ્ટોક ટ્રાન્સફર: જ્યારે એક એન્ટિટી પાસે એક રાજ્યમાં એક કરતાં વધુ નોંધણી હોય
 • ઇન્ટરસ્ટેટ સ્ટોક ટ્રાન્સફર: વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થિત બે કંપનીઓ વચ્ચે ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે
Gujarati_branch_stock_Transfers_gst - GUJ
જીએસટી હેઠળ સ્ટોક ટ્રાન્સફરની કરપાત્રતા રોકડ પ્રવાહ પર અસર કરશે. આનું કારણ એ છે કે, કર ટ્રાન્સફરની તારીખે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે પ્રાપ્તિકર્તા શાખા દ્વારા સ્ટોક રદ કરવામાં આવે ત્યારે આઈટીસી અસરકારક રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેથી, જીએસટી હેઠળ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો માટે, ખાસ કરીને ફાર્મા અને એફએમસીજી માલના કિસ્સામાં, ટેક્સના કિસ્સામાં વધારાની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એસએમઈ માટે આ એક પડકારરૂપ હશે, જે પાતળા કાર્યકારી મૂડી સાથે કામ કરે છે.
એક મોસમી વ્યવસાય ધ્યાનમાં લો કે જ્યાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ કોઈ ચોક્કસ સિઝન દરમિયાન વેચાણ થાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ભંડોળ લાંબા સમય સુધી અવરોધિત થઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે જીએસટીમાં જે મહિને શાખા સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવે છે તેમાં ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે, પરંતુ જે મહિનામાં વેચાણ થયું તે દરમિયાન ક્રેડિટનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
GST needs to be paid in the month in which branch transfers are doneClick To Tweet

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પર અસર

સમાપ્ત થયેલા માલના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા માલ કે ઇનપુટ પર ઇનપુટ વેટ, ઘટાડેલા દરે ઉપલબ્ધ થશે. રિવર્સલનો દર રાજ્યથી અલગ છે. સામાન્ય રીતે, ઇનપુટ વેટ ક્રેડિટ 4% જેટલી કરવેરાની ચુકવણી પર ઉપલબ્ધ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ખરીદી પર ચૂકવવામાં આવેલ વેટ 12.5% છે, તો 4% થી વધારે એટલે કે 8.5% ઇનપુટ વેટ ક્રેડિટ તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવશે અને 4% રિવર્સ થશે. વિપરીત આઇટીસી પ્રોડક્ટ કોસ્ટ તરીકે ઉમેરાશે અને તેનો અસર કાસ્કેડિંગ અસરમાં થશે.
વેટ
ખરીદ કિંમત (રૂ .10,000 / સંખ્યા દીઠ 10 ટકા) 1,00,000
વેટ @ 14.5% 14,500
કુલ 1,14,500
સ્ટોક ટ્રાન્સફર (10 ભાવ)
વેટ (છૂટ)
આઇટીસી પાત્રતા
વેટ @ 14.5% ચૂકવણી/td> 14,500
આઈટીસી 4% થી વધારે એટલે કે 10.5% (14.5% માઈનસ 4%) 10,500
આઇટીસી રિવર્સ @ 4% 4,000
રૂ. 4,000 પ્રોડક્ટ કોસ્ટ તરીકે ઉમેરવામાં આવે છે
જો કે, જીએસટી હેઠળ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર ચૂકવવામાં આવેલ કર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ હશે. આ રીતે, તે કાસ્કેડિંગ અસર દૂર કરે છે અને પરિણામે, ઉત્પાદન ખર્ચ અસરકારક રહેશે
જીએસટી
ખરીદ કિંમત (10 મીમી / 10,000 / સંખ્યા) 1,00,000
સી જીએસટી @ 9% 9,000
એસ જીએસટી @ 9% 9,000
કુલ 1,18,000
સ્ટોક ટ્રાન્સફર (10 ભાવ)
સી જીએસટી @ 9% * 9,000
એસ જીએસટી @ 9% * 9,000
આઇટીસી પાત્રતા
સી જીએસટી @ 9% 9,000
એસ જીએસટી @ 9% 9,000
18,000 આઇટીસી તરીકે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ છે
* જીએસટીનો દર 18% ગણાય છે. ચિત્રના હેતુ માટે, ખરીદીની કિંમત રૂ .1,00,000ને સ્ટોક ટ્રાન્સફર મૂલ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તે મુજબ જીએસટી ગણવામાં આવે છે.
Under GST, tax paid on stock transfer will be fully available as input tax creditClick To Tweet

કોઈ જાહેરાત ફોર્મ્સ = સ્ટોક ટ્રાન્સફરની ઝડપી પ્રક્રિયા નથી

સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર કર મુક્તિ મેળવવા માટે વેટ હેઠળ, પ્રાપ્ત શાખાએ ફોર્મ એફને સોર્સ શાખામાં ફરજિયાત છે, જે માલ મોકલે છે. આને સાબિત કરવા માટે આકારણી સત્તાવાળાને ઉત્પાદન કરવું પડે છે કે સામાનને બીજી શાખામાં મોકલવામાં આવે છે અને વેચાણ માટે નહીં.
જીએસટી સાથે, તમામ જાહેરાત ફોર્મ નાબૂદ કરવામાં આવશે. પરિણામ સ્વરૂપે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર માટેના કોઈપણ સ્વરૂપો પ્રસ્તુત કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રવૃત્તિઓમાં સમય અને પ્રયત્નને દૂર કરીને સ્ટોક ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે.
With GST, all the declaration forms will be abolished. As a result, there will be no need to furnish any forms for stock transfers.Click To Tweet

સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર કર નક્કી

સામાન્ય રીતે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર અન્ય એકમ અથવા શાખામાં માલની ચળવળ છે. આ કોઈપણ વિચાર વિના કરવામાં આવે છે. પરંતુ મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે જટિલતા ઊભી થાય છે, જેના પર કરને વિસર્જિત કરવાની જરૂર છે. સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ હેઠળ, આબકારી જકાત માલના ઉત્પાદનના 100% + 10% અને વેટ હેઠળ ચૂકવવામાં આવે છે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર લેવીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.
જીએસટીમાં, ટ્રાન્ઝેકશન વેલ્યુ મોટે ભાગે માનવામાં આવે છે કે જેના પર જીએસટી વસૂલ કરે છે. સ્ટોક ટ્રાન્સફરના કિસ્સામાં ટ્રાન્સફર મૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા વગર લાગુ કરી શકાતું નથી. જટિલતા હજી પણ જીએસટી યુગ હેઠળ રહેશે. ટેક્સની કિંમત સમાન પ્રકારની ગુણવત્તા અને ગુણવત્તાની સમાન હોય છે, અથવા ઉત્પાદનના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને સમાન પદ્ધતિ અને વધુ નફો
જીએસટી કાયદા અને નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે ત્યારે આ અંગેની સ્પષ્ટતા બહાર આવશે.

શાખાઓની જરૂરિયાતની ચકાસણી કરવી

આજે, કર લાભોનો લાભ મેળવવા માટે, ઘણા વ્યવસાયોએ માત્ર વૈધાનિક જરૂરિયાતોની બહાર શાખાઓ સ્થાપિત કરી છે. આ વ્યવસાયને સ્થાનિક વેટ સાથે બિલિંગ કરવા સક્ષમ કરે છે જે ખરીદનારને ક્રેડિટ મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે. વળી, સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર નથી, શાખા ટ્રાન્સફરનું કદ ઊંચું છે.
જીએસટીમાં રાજ્યની સરહદોમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો સીમલેસ ફ્લો સાથે, રાજ્યોમાં વ્યવસાયોને ઘણી શાખાઓ ખોલવાની જરૂરિયાત હવે જરૂરી નથી. તેઓ માત્ર બિઝનેસ કામગીરીના પરિપ્રેક્ષ્યથી જ શાખાઓ ફરી જોવી પડી શકે છે. શાખાઓનું અસરકારક આયોજન શાખાઓની સંખ્યાને ઘટાડી શકે છે, અને ત્યારબાદ શાખા ટ્રાન્સફરનું કદ ઘટાડી શકે છે.

ક્રોસ શાખા ટ્રાન્સફરની અસર સમજવી

માંગ અને ઈન્વેન્ટરીની પુષ્કળ ઉપલબ્ધતાને કારણે, શાખા ક્રોસ શાખા સ્થાનાંતરણમાં વ્યસ્ત થઈ શકે છે, એટલે કે, વિવિધ શાખાઓમાંથી માલને ઘણી વખત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મુખ્ય કાર્યાલય ચેન્નાઇમાં તેમની શાખામાં ટ્રાન્સફર કરે છે. આ માલ ફરીથી ચેન્નઈથી બેંગલોરમાં તબદીલ કરવામાં આવે છે. આજે, આ ટ્રાન્સફર કર મફત છે. જીએસટી હેઠળ, આ ખર્ચાળ પ્રણય સાબિત થશે. આ કારણ છે કે, દરેક ટ્રાન્સફર પર, જીએસટીને ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે અને દરેક શાખામાં રોકડ પ્રવાહ પર અસર કરશે. આને ટાળવાની જરૂર છે અને તે માલને પ્રાથમિક વેરહાઉસ કે શાખાથી સીધું સ્થાનાંતરિત કરવા માટે ફાયદાકારક છે.
જો કે, વ્યવસાયો માલને ઊંચી માગણી ધરાવતી શાખામાં સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે. આ રીતે માલ ઝડપથી નિકાલ કરવામાં આવે છે અને કારોબારની કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાત પર ઓછી અસર થશે.
Under GST, it is better to avoid cross branch transfers as tax needs to paid on each transferClick To Tweet વિચાર કર્યા પછી કાઢેલો નિષ્કર્ષ :
જીએસટી હેઠળ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર હોવા છતાં, કરને સંપૂર્ણપણે ક્રેડિટ તરીકે માન્ય છે. આ હાલની શાસન હેઠળ અસ્તિત્વમાં રહેલા કેસ્કેડીંગ અસરને નાબૂદ કરશે અને પરિણામે, ઉત્પાદનો વધુ ખર્ચ અસરકારક રહેશે. જો કે તે કાર્યકારી મૂડીમાં ભડકો ઊભું કરવા માટે બંધાયેલ છે, શાખાઓની અસરકારક આયોજન અને ક્રોસ શાખા ટ્રાન્સફરના ઉપયોગથી કામકાજના મૂડી પર અસર ઘટાડી શકે છે.
ટેકસ સોલ્યુશન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર, તેજસ ગોએન્કા દ્વારા લખાયેલા આ લેખને મૂળમાં ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો.
ફાળો: પુગલ ટી અને યારબ એ
અમને તમારી સહાયની જરૂર છે
નીચેની ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરીને આ બ્લોગ પોસ્ટ પર તમારો પ્રતિસાદ શેર કરો. અમને જણાવો કે જીએસટી સંબંધિત વિષયો તમને વધુ શીખવામાં રસ છે, તો અમે તેને અમારા સામગ્રી યોજનામાં શામેલ કરવામાં ખુશી કરીશું.
તે મદદરૂપ મળ્યું? નીચેના સામાજિક શેર બટનોનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લોકો સાથે તેને શેર કરો.


 Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/gst-branch-stock-transfer/
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

 Note :- Paid Tally Update Release 4 , 5 to Release 6 (GST) Just Email :- inquiry.gsg15@gmail.com and Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Quick Heal Special Offer Dt 19/06/2017 to Dt 30/06/2017

My Quick Heal Price = Other Company Offer Price - 100
Ex. :- 1400 = 1500 -100
Contact Only Whats App (Chat) 7990449182

Note :- 
1. This Offer velid only 3 days
2. Payment Advence
3. This Offer velid only Quick Heal PC 1 User 1 Year 
4.We Are Replay Only Whats App Chat
5. Provider Your Offer Price in Chat


Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment