સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 3 May 2015

આવનારી નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે નો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ...!!

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gayatri Solution Group News
આવનારી નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે નો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ...!!

નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા ની તારીખ: 21-06-2015

નાયબ મામલતદાર ની પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે. તેના માટે ઓછા સમયમાં વધુ સારી રીતે તૈયારી કરવા માટે kachhua.com  નો Online કોર્ષ એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. kachhua online કોર્ષ થી ઘરે બેઠા જ તૈયારી કરી શકાય છે, એ પણ કોચિંગ ક્લાસ જેવો જ અનુભવ. તો આજે જ ખરીદો GPSC નો કોર્ષ....

Inline image 1

kachhua પર સમાવેશ કરવામાં આવતી વિગત :

GPSC SCREENING TEST  અને GPSC MAIN EXAM 
 
વિડીઓ લેકચર : GPSC SCREENING  માં 500+ વિડીઓ તેમજ GPSC MAIN EXAM માં  800+ વિડીઓ નો સમાવેશ કરવા માં આવ્યો છે. જેમાં તમામ મહત્વના મુદ્દાઓ આવરી લેવા માં આવ્યા છે. આ વિડીઓ લેક્ચર્સ થી તમે ઘરે બેઠા જ કોચિંગ ક્લાસ માં ભણવાનો અનુભવ કરી શકો છો.
મટીરીયલ : GPSC SCREENING  માં  300+ પેજ તેમજ GPSC MAIN EXAM માં500+ પેજ નું online મટીરીયલ આપવામાં આવે છે જેનાથી તમે તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પુટર માં  વાંચી શકો છો.
ટેસ્ટ અને સોલ્યુસન : GPSC SCREENING માં 170+ ટેસ્ટ તેમજ GPSC MAIN EXAM માં 250+ ટેસ્ટ આપવામાં આવે છે જેનાથી તમે સ્વમુલ્યાંકન  કરી શકો છો. આ ટેસ્ટ ના સોલ્યુસન પણ આપવામાં આવે છે. જેનાથી તમે સાચા જવાબ જાણી  શકો છો.


કિંમત : 
CLICK HERE FOR GPSC SCREENING TEST: આ કોર્ષની કિંમત ફક્ત 1000 રૂ. છે 
CLICK HERE FOR GPSC SCREENING AND MAIN EXAM : આ કોર્ષની કિંમત ફક્ત 1500 રૂ. છે 


ONLINE  Payment Procedure:
 
તમારા ATM/ Credit/ Debit કાર્ડ નો ઉપયોગ કરીને અત્યારે જ GPSC નો કોર્ષ ખરીદો. 

Kachhua સાથે Online  તૈયારી કરો. અને payment કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ્સ અનુસરો.

step:1 inquiry form ભર્યા પછી BUY NOW ના બટન પર ક્લિક કરો.
step:2 create new account ના બટન ઉપર ક્લિક કરો અને તમારું account  બનાવો અને  register  પર ક્લિક  કરો જો તમે પહેલા ક્યારેય પણ registration ના કર્યું હોય તો, નહિ તો login ના બટન ઉપર કલિક કરી તમારું account login કરો. 
step:3 registration કર્યા પછી "proceed to checkout" ના બટન ઉપર ક્લિક કરો.
step:4 આવશ્યક વિગત જેવી કે સરનામું, મોબાઈલ નંબર, પીનકોડ ભરી "GO"   બટન ઉપર ક્લિક કરો.
Step:5  હવે "NEXT STEP" ઉપર ક્લિક કરો.
step:6 બધી વિગત જોઈ ફરી થી "NEXT STEP" ઉપર ક્લિક કરો અને "PAY NOW" ના બટન ઉપર ક્લિક કરો.
step:7 Payment information માંથી તમારી પસંદ નો option select કરો, જેમાં Credit card/ Debit card / Net-banking જેવા options હશે.
step:8 Card ની આવશ્યક વિગત ભરી "Make Payment" ઉપર ક્લિક કરો.

જો  તમારું Payment Successful થયું હશે તો successful બતાવશે અને  નહિ થયું હોય તો Aborted અને  Try Again બતાવશે.


Helpline number for Online Payment: 9624770922
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment