સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 30 April 2015

Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) -- Gujarat

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gayatri Solution Group News
Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) -- Gujarat

GPSSB Recruitment Nayab Chitnish, Additional Assistant Engineer, Staff Nurse, Mukhya Sevika & Compounder Post.

Last Date For Application : 06/05/2015

 POST
Vacancies
Nayab Chitnish
40
Additional Assistant Engineer
70
Staff Nurse
443
Mukhya Sevika
33
Compounder
109
Total Post:
695


Kachhua  online courses for government jobs provides Video Lectures, Tests, Material and Solution...So BUY NOW..!!!  

Prepare Online with kachhua for government jobs.. CLICK  HERE..!!!
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment