સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 30 August 2017

Resolving Incomplete/Mismatch in Information (GSTR-1) - Release 6.1 - Tally Mobile Business Management App

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)
Product Price For Partner :- GSG Partner Click Here
 Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6.1 (Gold) 

Resolving Incomplete/Mismatch in Information (GSTR-1)

On this page
Related topics

If a voucher has multiple exceptions, on resolving one exception it will move to the next exception category until all exceptions are resolved and entries moved to Included in Returns.
To resolve all exceptions
1.    Drill down on No. of voucher with incomplete/mismatch in information.
2.    Select any transaction and press Enter.
3.    Select or enter required information for the first exception type. Further, you can click F5: Recompute or A: Accept as is to recompute or accept the details, respectively.
4.    Repeat steps 1, 2, and 3, until all exceptions are resolved.
Note: Click X: Exclude Vouchers in the Exception Resolution screen to exclude the voucher from GSTR-1 return.
To resolve the exception: UoM(s) not mapped to Unit Quantity Code (UQC)
1.    Select the exception UoM(s) not mapped to Unit Quantity Code (UQC).
2.    Select the UoM Symbol.
     Mapping with UQC from the report
o     Click S: Map with UQC, select the UQC, and press Enter.
     Selecting UQC in the stock item master
o     Press Enter on the selected UoM Symbol, and select the Unit Quantity Code (UQC).
o     Press Enter to save.
To resolve the exception: Country, state and dealer type not specified
Displays the count of transactions where,
     Country/state is not selected in the party ledger master,
     State selected in transaction and party ledger are different, or
     Nature of transaction is not derived.
1.    Select the exception Country, state and dealer type not specified.
2.    Press Enter. All the transactions of the exception type are displayed. The Exception Resolution screen appears.
3.    Select the state, specify the GSTIN and select dealer type for each transaction.
4.    Press Ctrl+A to accept.
Note: Click X: Exclude Vouchers to exclude the voucher from GSTR-1 return.
To resolve the exception: Tax rate/tax type not specified
Displays the count of transactions for which the rate or tax type is not selected in the item/ledger master.
1.    Select the exception Tax rate/tax type not specified, and press Enter.
2.    Select the Nature of transaction, if not provided.
3.    Enter Rate, as required for each transaction.
4.    Press Enter to save.
Note: Click X: Exclude Vouchers to exclude the voucher from GSTR-1 return.
To resolve the exception: Nature of transaction, taxable value, rate of tax modified in voucher
Displays count of transactions in which the Nature of transaction, taxable value or rate of tax defined in the ledger master has been changed in the transaction.
1.    Select the exception Nature of transaction, taxable value, rate of tax modified in voucher, and press Enter.
2.    Select the required voucher.
3.    Click R: Resolve to select Nature of transaction and enter other details manually, or click A: Accept as is. A message is displayed as shown below:
4.    Press Enter to accept.
5.    Similarly, accept the required vouchers.
6.    Press Ctrl+A to accept.
To resolve the exception: Incorrect tax type selected in tax ledger
Displays count of transactions in which type of duty is invalid.
1.    Select the exception Incorrect tax type selected in tax ledger, and press Enter.
2.    Select the tax type for each transaction.
3.    Press Enter to save.
To resolve the exception: Mismatch due to tax amount modified in voucher
Displays the count of transactions in which difference is found between the calculated and entered tax amount. The mismatch due to modified value can be resolved by following one of the options.
1.    Select the exception Mismatch due to tax amount modified in voucher, and press Enter. Based on your accounting requirements, you can resolve the mismatch, accept the transaction as is, or recompute the tax values.
2.    Navigate to the required transaction, and do one of the following:
o     Click R: Resolve, enter the tax value in As per transaction column of the voucher, and press Ctrl+A to accept.
o     Click A: Accept as is, and press Enter to confirm acceptance.
o     Click F5: Recompute to recalculate the tax amount, and press Ctrl+A to accept.
To resolve the exception: Voucher with incomplete/incorrect adjustment details
Displays the count of journal transactions in which Nature of adjustment is not selected.
1.    Select the exception Voucher with incomplete/incorrect adjustment details, and press Enter.
   
2.    Select the Nature of adjustment and Additional details for each voucher.
3.    Press Ctrl+A to accept.
To resolve the exception: Information required for generating table-wise details not provided
Displays the count of transactions excluded from table-wise format of GSTR-1 due to incomplete information. The button Exception Types is provided to resolve all party ledger level or voucher level corrections from a single screen.
1.    Select Information required for generating table-wise details not provided, and press Enter.
2.    Select any voucher and press Enter to display the Table-wise exceptions(s) screen.
3.    Enter the missing information or update the incorrect details, and press Enter to return to the Exception Resolution screen.
4.    Repeat step 3 for all the required vouchers.
Exception Types
Using this option you can resolve exceptions from a common screen by grouping all table-wise related exceptions into two buckets Party Ledger level Corrections and Configuration Level Corrections.
To resolve all party ledger level exceptions
1.    Select Information required for generating table-wise details not provided, and press Enter.
2.    Press Ctrl+E.
3.    Select Party Ledger Level Corrections in the Select Exception Resolution Type screen.
4.    Select the State Name, State Code and enter party GTIN number for the listed parties in the Party Ledger Level correction screen.
5.    Press Ctrl+A to accept.
To resolve all configuration level exceptions
1.    Select Information required for generating table-wise not provided, and press Enter.
2.    Press Ctrl+E.
3.    Select Configuration Level Corrections in the Select Exception Resolution Type screen.
4.    Enter HSN/SAC code for the listed vouchers.
5.    Press Ctrl+A to accept.
Drill-down from any row and resolve the respective exceptions to include the vouchers in return.

Filter for Item level and Ledger level exceptions

By default, the list of exceptions displays incomplete/mismatch information details voucher-wise. However, you can view the exceptions item master-wise or ledger-wise. In item master-wise view, all exceptions caused by an item can be resolved from a single screen.
Similarly, all exceptions caused by a particular ledger can be resolved from ledger-wise exceptions list.
To update the information and resolve exception at master level
1.    Click I: Item Exceptions.
2.    Navigate to required exception type and press Enter from Total Masters column to display Multi Stock Alteration screen.
3.    Select the Classification to view the Multi Stock Alteration screen.
4.    Enter HSN/SAC, and tax rate.
5.    Select Taxability and enter the Effective date.
6.    Press Ctrl+A to accept.
Item Exceptions
To update the information and resolve voucher exception at voucher level
1.    Click I: Item Exceptions.
2.    Navigate to required exception type and press Enter from Total Masters column to display Exception Resolution screen.
3.    Select Nature of transaction.
4.    Enter Rate.
5.    Press Ctrl+A to accept.
Ledger Exceptions
To update the information and resolve exception at master level
1.    Click L: Ledger Exceptions.
2.    Navigate to required exception type and press Enter from Total Masters column to display Multi Ledger Alteration screen.
3.    Enter HSN/SAC, and tax rate.
4.    Select Taxability and enter the Effective date.
5.    Press Ctrl+A to accept.
To update the information and resolve voucher exception at voucher level
1.    Click L: Ledger Exceptions.
2.    Navigate to required exception type and press Enter from Total Vouchers column to display Exception Resolution screen.
3.    Select Nature of transaction and enter rate.
4.    Press Ctrl+A to accept.

Source :-https://help.tallysolutions.com/article/te9rel61/Tax_India/gst/summary_of_exceptions_gst.htm


 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :- For any help related to any above services and products kindly mail us on customerhelp.gsg@gmail.com with above mention subject line
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module
 • Agent Module
 • Security Features
 • Contact Manager
 • Inventory Report
 • Auto Email
 • Outstanding Followup
 • Half Page Invoice
 • Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search
 • Textile Industries
 • Ginig Mills
 • Petrol Pumps
 • Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard
Daily Sales Report
Daily Purchase Report
Cash & Bank
Stock Summary
Bills Receivable
Billy Payable
Fix Assets
Loans (Liability)
Today Daybook

 Source :- tallyBIZ
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/


Source :-Gayatri Solution Group

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment