સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 1 September 2017

GST Returns Offline Utility System Requirements

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)
Product Price For Partner :- GSG Partner Click Here
 Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here
Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6.1 (Gold)

GST Returns Offline Utility System Requirements

This page includes the following sections:
 1. System Requirements for Accessing the GST Common Portal
 2. System Requirements for Usage of Digital Signature Certificate
 3. Downloading and Installing the Web Socket Installer

1. System Requirements for Accessing the GST Common Portal

Desktop Browser: Internet Explorer 10+/ Chrome 49+ or Firefox 45+
Besides the above on browser compatibility following should not be disabled:
 1. Cascading Style Sheet (CSS) - used to render User Interface look and feel of the portal. Disabling this will not provide appropriate user experience
 2. JavaScript - used to provide enhanced user experience in using User Interface controls. Disabling this will not allow user to perform any transaction in the portal.
 3. Cookie - used to store personalized information of user. Disabling this will not allow user to login and perform any transaction in the portal.
Unzip tool to extract the certificates from a zipped single file - Example: Winzip 7+ / WinRar 5+

2. System Requirements for Usage of Digital Signature Certificate

 • Desktop Browser: Internet Explorer 10+/ Chrome 49+ or Firefox 45+
 • Valid class 2 or class 3 Digital Signature Certificate (DSC) obtained from a DSC provider
 • Note:
  1. GST Common Portal supports only Crypto Tokens installed in Hard Tokens for DSC Registration
  2. For Hard Token based certificates, please refer user manual provided by Certifying Authority for certificate download, enrolment and usage of Hard Token
 • Signing using DSC is not supported on mobile devices and browsers

Pre-requisites for installing Web socket installer

  1. 1585
  2. 2095
  3. 2568
  4. 2868
  5. 4587

3. Downloading and Installing the Web Socket Installer

For downloading and installing the Web Socket Installer, perform the following steps:
 1. Download the Web Socket Installer from the DSC Registration page of the GST Common Portal.
 2. Double-click the emSigner.msi executable file.
 3. docsigner.msi executable file path
 4. The emSigner Setup assistant wizard is displayed. Click the Next button.
 5. starting docsigner installation
 6. To install the emSigner in the default folder created under Program Files, click the Next button.
 7. Note: You can click the Browse button, navigate and select the folder to install emSigner.
  docsigner installation
 8. The emSigner Setup page is displayed. Click the Install button to begin the installation process. 
  docsigner installation

 9. docsigner installation
 10.   Click the Finish button to exit the Set up wizard.
 11. docSignComplete
 12.    Right click the emSigner icon placed on your Desktop and run as Administrator.
 13. start Doc Signer
 14. A message indicating the start of the emSigner service is displayed. Click the OK button.
docsigner started
On successful set up, Digital Signature Signer window is displayed.
docsigner
Source :-  https://www.gst.gov.in/system/

Operating System Checksum Download
Windows
 • MD5:9fa87a2a0c872c79624f13749e8ba094
 • SHA1:abb9f765569d3453c280f82336d8a7f9239e916c
 • SHA256:e7cb18d7203c7877578594f7d67cae6caded1eb41d2adb878b8617d3cdfdd5bd
Click here to download.
Linux
 • MD5:ac9631f47f47bab215d28fd2829cee73
 • SHA1:ad09c43f0a6dddfa16406dca723c2429dddb0357
 • SHA256:681e5b0857ae3b803789115d11f34d9414db4a1d213e7b211fc2ce06da28665f
Click here to download.
Macintosh
 • MD5:bd15d2a059978c6b6640b911f593a8f9
 • SHA1:04663b225c25368e26eed8f7f37302cd72eb0303
 • SHA256:a65b055a46e578f46e9c820f3fcbd2e4a1b795b484e16b6e198eca
Click here to download.
Click here for System Requirements for Document Signer.
Click here for steps to install Document Signer.


Source :-  https://www.gst.gov.in/help/docsigner
How Can We Help You Click Here :- https://www.gst.gov.in/help/helpmodules

Important dates

 • GSTR-3B (July 2017)
  Aug 25th/28th
 • GSTR-3B (August 2017)
  Sep 20th
 • GSTR-1 (July 2017)
  Sep 1st to 5th
 • GSTR-1 (August 2017)
  Sep 16th to 20th
 • GSTR-2 (July 2017)
  Sep 6th to 10th
 • GSTR-2 (August 2017)
  Sep 21st to 25th
 • GSTR-3 (July 2017)
  Sep 11th to 15th

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :- For any help related to any above services and products kindly mail us on customerhelp.gsg@gmail.com with above mention subject line
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application
Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module
 • Agent Module
 • Security Features
 • Contact Manager
 • Inventory Report
 • Auto Email
 • Outstanding Followup
 • Half Page Invoice
 • Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search
 • Textile Industries
 • Ginig Mills
 • Petrol Pumps
 • Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard
Daily Sales Report
Daily Purchase Report
Cash & Bank
Stock Summary
Bills Receivable
Billy Payable
Fix Assets
Loans (Liability)
Today Daybook

 Source :- tallyBIZ
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/


Source :-Gayatri Solution Group


Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

3 comments:

 1. I hope you will post more Updates. Thanks for the post Gst Return Filing

  ReplyDelete
 2. I hope you will post more Updates.
  Thanks for the post
  Gst returns

  ReplyDelete
 3. Wonderful post and such a fantastic information that you gave to us. Thank you so much for it. You made a good site and also you sharing the best information on this topic. I am impressed with your site’s blog. Thank you all
  GST Returns

  ReplyDelete