સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 13 September 2017

Step-by-Step New GST Registration Guide – Part II

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)
Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6.1 (Gold)

Step-by-Step New GST Registration Guide – Part II

Introduction

In our previous blog, we took you through the first part of the step-by-step new GST Registration guide as per the GST portal – primarily completing Part A of the form, after which you obtained your Temporary Registration Number (TRN). As mentioned earlier, the TRN is valid for a period of 15 days, within which the remaining 9 pages of the form – pertaining to various details of your business are required to be filled, as part of filing for new GST registration. Remember, every time you log into the portal using your allocated TRN, you will need to go through the OTP validation process, in order to resume your new GST registration procedure.

In this blog, we will speak about the first 3 pages in Part B of the New GST Registration Form:

Business details

Details of your business
details
You can see that certain fields now appear autofilled:
 • Legal Name of the Business
 • PAN
 • Name of the State
 • State Jurisdiction
The fields you need to fill in, are as follows:
 • Trade Name (this is where you can enter the name of your business, as discussed in our previous blog)
 • Constitution of Business*
  • Foreign Company
  • Foreign Limited Liability Partnership
  • Government Department
  • Hindu Undivided Family
  • Limited Liability Partnership
  • Local Authority
  • Others
  • Partnership
  • Private Limited Company
  • Proprietorship
  • Public Limited Company
  • Public Sector Undertaking
  • Society / Club / Trust / AOP
  • Statutory Body
  • Unlimited Company
 • District* (Based on the State, options will show up from which you may choose)
 • Sector / Circle / Ward / Charge / Unit* (The correct VAT office will need to be selected for this field. You may search for your VAT Office Number online, which begins with ‘LVO’. Each VAT Office is associated with a Pin Code and Area, and based on the location of your business, you need to select the right VAT Office.)
 • Centre Jurisdiction* (For this section, a link is provided in the same page, using which you can fill up the following fields):
  • Commissionerate Code* (Click on the external link, select your State and a new page comprising the Commissionerate Codes will open. Based on the wards and location mentioned under the Jurisdiction column, determine your Commissionerate Code.
  • Division Code* (In the same page, observe that the Commissionerate Code is a hyperlink, provided in blue and underlined. Click on the Commissionerate Code relevant for you, and a new page comprising the Division Codes will open. Based on the wards mentioned under the Jurisdiction column, determine your Division Name / Code).
  • Range Code* (In the same page, observe that the Division Code is a hyperlink, provided in blue and underlined. Click on the Division Code relevant for you, and a new page comprising the Range Codes will open. Based on the specific ward mentioned under the Jurisdiction column, determine your Range Name / Code).
 • Are you applying for registration as a casual taxable person? (Select No, if you are a regular dealer)
 • Option for Composition (Select No, if you are a regular dealer)
 • Reason to obtain registration* (Choose one of the following options, whichever applicable)
  • Crossing the Threshold
  • Inter State Supply
  • Liability to pay as recipient of Goods and Services
  • Transfer / Succession of Business
  • Death of the Proprietor
  • De-merger
  • Change in Constitution of Business
  • Merger / Amalgamation
  • E-commerce Operator
  • Selling through E-commerce Portal
  • Voluntary Basis
  • Input Service Distributor
  • Supplies on behalf of other Taxable Persons
  • SEZ Unit
  • SEZ Developer
  • Others
 • Date of Commencement of Business*
 • Date on which liability to register arises* (This field will not show if you choose Voluntary Basis under the Reason to obtain registration field)
Indicate Existing Registration
indicate-existing-registrations
 • Type of Registration
 • Registration No.
 • Date of Registration
At the end of this page, click Save & Continue.

Promoter / Partners

Personal information
personal-information
 • Name of Person*
 • Name of Father*
 • Date of Birth*
 • Mobile Number*
 • Email Address*
 • Gender*
 • Telephone No. (with STD Code)
Identity information
identity-information
 • Designation / Status*
 • Director Identification Number
 • Are you a Citizen of India? (Yes / No)
 • PAN*
 • Passport Number (This field is compulsory if you select No for Are you a citizen of India?)
 • Aadhaar Number
Residential address
residential
 • Building No. / Flat No.
 • Floor No.
 • Name of the Premises / Building
 • Road / Street*
 • City / Town / Locality / Village*
 • Country*
 • State*
 • District*
 • Pin Code*
Document upload – photograph
document-upload
You have 2 options here:
 • Upload a Photograph – Only JPEG format is allowed and file size should be less than 100 KB. In case you have a photo which is larger than 100 KB, you can open the same in MS Paint, use the Resize feature and reduce the size as a percentage of the original size to bring it below 100 KB.
 • Take a selfie photograph – The GST portal will ask you for access to your device’s camera, click the photograph and auto-upload.
Other information
other information
 • Also Authorised Signatory (Yes / No; Select Yes if the proprietor is also an authorised signatory and select No if proprietor is not an authorised signatory).
At the end of this page, click Save & Continue.

Authorized signatory

Case 1: If you have selected Yes for Also Authorised Signatory
If you have selected Yes for the Also Authorised Signatory field in the previous page, i.e. your company’s proprietor is also an authorised signatory, then this page will get autofilled with the same details as filled in by you in the Promoter / Partners page. In this case, proof of Authorized Signatory is not required, as mentioned at the end of the page.
This is how the page will look like in the portal:
details-authorised-signatory
Case 2: If you have Selected No for Also Authorised Signatory / In case of Additional Authorised Signatories
In case, you have selected No for the Also Authorised Signatory field in the previous page, i.e. your company’s proprietor is not an authorised signatory, then this page needs to be filled in by you.
However, in both Case 1 and Case 2, you have the option to add additional authorized signatories, by clicking on the Add New button shown at the end of the page. Even in this case, every time you add a new additional authorised signatory, you also need to fill in the fresh Authorised Signatory Page which opens.
This is how the page will look like in the portal:
details-identity
As you can observe, this page is exactly the same as the Promoter / Partners page, with an additional field, in the Document Upload section:
 • Proof of details of authorized signatory*
Please note that only PDF / JPEG file of size below 1 MB is allowed to be uploaded here. In case you have a JPEG file, you can compress it using MS Paint as discussed earlier; if you have a PDF file, you can just go online and get the file compressed using any one of the easily available free PDF compression websites.
The 2 documents, either of which could suffice as the proof, are as follows:
 • Letter of Authorization
 • Copy of Resolution passed by BoD / Managing Committee
 • At the end of this page, click Save & Continue.
Note: All mandatory fields have been marked with an asterisk (*).

Conclusion

Once you complete the 3 pages mentioned above, you will see that 99% of the form is completed – in other words, the bulk of your new GST registration process a.k.a. GST REG-01 is done. In our upcoming blogs, we will take you through the remaining 1% of the step-by-step new GST registration guide – basically the remaining 6 pages mentioned above and the final verification process.

Source :-  http://blogs.tallysolutions.com/step-by-step-new-gst-registration-guide-part2/
Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App

 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application

Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
 • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/


Source :-Gayatri Solution Group


Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment