સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 1 September 2017

GST Returns Offline Tool Version V1.2 - Tran-1 5(b) Statutory Form CSV template - GST Notifications & Circulars Quick Links

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)
Product Price For Partner :- GSG Partner Click Here
 Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here
Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Good Bye (VAT, CST, Service Tax ) 
Wel Come GST ( CGST, SGST, IGST) With Tally.ERP 9 Release 6.1 (Gold)

GST Returns Offline Tool Version V1.2

Download, extract and run the Returns Offline Tool to collate and upload the invoices and other data in offline mode. Currently this tool is available only for GSTR-1 form.Download
Your downloaded (Returns Offline Tool) zip file contains:
 • GST Offline tool (Application)
 • Section Wise CSV files
 • GSTR1 Excel Workbook Template
 • User Manual
 • Readme
Important!

 • Before you extract and run the downloaded file, ensure that the file is not corrupted. How do I know that my file is not corrupt? Click here to know more.
 • Go through the Readme document before you begin installation.
 • Double-click on GST Offline Tool to install the offline tool.

System Requirement

To use the tool efficiently, ensure that you have the following installed on your system:

 1. Operating system Windows 7 or above. The tool does not work on Linux and Mac.
 2. Browser: You need one of these browsers installed on your system.
  • Internet Explorer 10+
  • Google Chrome 49+
  • Firefox 45+
 3. Microsoft Excel 2007 & above
 4. Alternatively , for any below version the tool will open in a default browser.

How do I know if downloaded gst_offline_tool.zip file is not corrupt?

Match one of the values provided in your downloaded file with the ones mentioned below. If there is an exact match, then your file is not corrupted. Else, download again.

Where do I find the values?

Windows : (Run from windows power shell)
Get-FileHash <<FileUrl>> Algorithm <<SHA256>>
Eg: Get-FileHash C:\Users\Test\Downloads\gst_offline_tool.zip -Algorithm SHA256

Your unique values:

SHA256: B7A4E9CE00059919DEC1539F9368ABE2BC7161B06FA9A779F2B212560EDF85F9

 More Latest Detail Click Here  :- https://www.gst.gov.in/
 
Source :-  https://www.gst.gov.in/download/returns

Tran-1 5(b) Statutory Form CSV template

If you have large number of records in section 5(b) of Tran-1(Transitional ITC/Stock Statement), Use this template to fill in the details.Download

 More Latest Detail Click Here  :- https://www.gst.gov.in/
 
Source :-  https://www.gst.gov.in/download/trans1b

Notifications & Circulars Quick Links

Notifications & Circulars Quick Links Click Here

Source :-  https://services.gst.gov.in/services/quicklinks/notifications


 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :- For any help related to any above services and products kindly mail us on customerhelp.gsg@gmail.com with above mention subject line
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile ApplicationCustomization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
 • Sms Module
 • Agent Module
 • Security Features
 • Contact Manager
 • Inventory Report
 • Auto Email
 • Outstanding Followup
 • Half Page Invoice
 • Voucher Aurthorization
 • Serial Member Search
 • Textile Industries
 • Ginig Mills
 • Petrol Pumps
 • Iron & Steel
 • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard
Daily Sales Report
Daily Purchase Report
Cash & Bank
Stock Summary
Bills Receivable
Billy Payable
Fix Assets
Loans (Liability)
Today Daybook

 Source :- tallyBIZ
 

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/
 
 GST Knowledge in Gujarati Click Here

Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here

Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/


Source :-Gayatri Solution Group


Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 9558113500, 9099757281, 8511604135બેસ્ટ રેટ મલસે Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

1 comment: