સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "ખર્ચ કર્યા પછી જે બચે તેની બચત ના કરો; બચત/રોકાણ કર્યા પછી જે બચે તેને ખર્ચ કરો. "For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 24 March 2015

રેવેન્યુ તલાટી ભરતી, ૨૦૧૫ લેખિત પરીક્ષા નો સંભવિત અભ્યાસક્રમ

Gayatri Solution Group
(Follow Us :- Google +Yahoo GroupGSG BlogGSG Website,)

Good News Gayatri Solution Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3, 
 (*Free Earn Tack Time Click Here to Download App*)

Gayatri Solution Group News

રેવેન્યુ  તલાટી ભરતી, ૨૦૧૫ લેખિત પરીક્ષા નો સંભવિત અભ્યાસક્રમ 

સામાન્યજ્ઞાન અને બુદ્ધી કૌશાલ્ય : 35
 • સામન્ય વિજ્ઞાનભારતનું બંધારણ
 • તાજેતરના મહત્વના રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ/બનાવો
 • ગુજરાતની ભૌગોલિક બાબતો તથા કુદરતી સંપતિ 
 • ગુજરાતની ખેતી અને ઉધોગ
 • ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો સાહિત્યકલા
 •  ધર્મ
 • સામાન્ય બૌધ્ધિક કસોટી 
 • ખેલ જગત 
 • ગુજરાતની રાજનીતિ અને અર્થવ્યવસ્થા  
 • પંચાયતી રાજ 
 • મહાગુજરાત આંદોલન-ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના અને ત્યારબાદની મહત્વની ઘટનાઓ 
 • વિવિધ ક્ષેત્રે દેશમાં મહિલાઓનો ફાળો,મહત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ/બનાવો.

ગુજરાતી ભાષા : 20 અને ગુજરાતી વ્યાકરણ : 15
 • સમાસ
 • છંદ
 • અલંકાર
 • સંધિ
 • સમાનર્થી-વિરોધી શબ્દો
 • શબ્દસમૂહ
 • કહેવતો
 • રુઢિપ્રયોગો કામ્પ્રેહેન્સન
 • વોકેબ્યુલારી
અંકગણિત : 15
 • નંબર સીસ્ટમ
 • .સા.અ ગુ.સાઅ
 •  અપૂર્ણાંક
 •  સાદું રૂપ
 • ઘનમૂળ અને વર્ગમૂળ
 • સરાસરી
 • ઉમર આધારિત
 • ટકાવારી
 • નફો-ખોટ
 • ઘાત અને ઘાતાંક
 • સમય અને કાર્ય
 • ભાગીદારી
 • મય અને અંતર
 • કામ અને મહેનતાણું
 • સાદું વ્યાજ અને ચક્રવૃધ્ઘીવ્યાજ
 • ઘનફળ અને ક્ષેત્રફળ

અંગ્રેજી વ્યાકરણ : 15
 • Article 
 • Tense
 • Active Passive 
 • Direct –Indirect Speech
 • Phrases
 • Reading Comprehension
 • Vocabulary 
 • Preposition
 • Idioms

કુલ ગુણ: 100


Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment